Aké sú sadzby dane z príjmu fyzických a právnických osôb za rok 2021 a čo by ste o nich mali vedieť

Zníženie daní

Platenie daní patrí bezpochyby medzi najmenej obľúbené činnosti podnikateľa. Či už ste živnostník, konateľ jednoosobovej s.r.o spoločnosti alebo máte väčšiu firmu, platiť daň z príjmu nie je nikdy príjemné. V tejto oblasti dochádza so železnou pravidelnosťou k rôznym zmenám a tak si povieme, čo všetko platí aktuálne v roku 2021.

Z čoho všetkého sa platí daň z príjmu

Ako už hovorí aj samotné pomenovanie dane, účelom dane z príjmu je zdaňovať príjmy v prípade fyzických aj v prípade právnických osôb v prospech štátu.

Predmetom dane z príjmu sú v prípade fyzických osôb všetky zdaniteľné príjmy pochádzajúce zo závislej činnosti, z podnikania, z prenájmu nehnuteľností, z použitia diel alebo podania umeleckého výkonu alebo príjmy z kapitálového majetku.

V prípade právnických osôb sú predmetom dane z príjmu tie príjmy, ktoré boli získané podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou a priniesli zisk. Do kategórie právnických osôb totiž nepatria len firmy, ale napríklad aj občianske združenia alebo neziskové organizácie. Ak vytvoria nejaký príjem, musia z neho odviesť daň.

Osobitnou kategóriou sú príjmy z tzv. dividend. Pod pojmom dividenda sa myslí vyplatenie podielu na zisku právnickou osobou smerom k spoločníkovi alebo osobe, ktorá je oprávnená podieľať sa na zisku. V minulosti sa z dividend platil zdravotný odvod.

Sadzba dane z príjmu fyzických osôb za roku 2021

Pokiaľ ide o fyzické osoby, existujú tu až tri sadzby dane z príjmu. To, ktorá sa použije, závisí od toho, aký vysoký je základ dane a aká je povaha príjmov.

Najnižšia sadzba dane z príjmu vo výške iba 15 % sa použije v prípade, ak ide o zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré neprevýšili limit 49.790 €. Ak príjmy prevýšili tento limit, budú sa na ne uplatňovať dve ďalšie sadzby dane a to štandardných 19 % alebo zvýšená sadzba 25 %.

Štandardná sadzba 19 % sa uplatní na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37.981,94 € za príjmy v roku 2021. Na príjmy nad túto sumu sa uplatní sadzba 25 %, čiže touto sadzbou sa zdania všetky príjmy nad 37.981,94 €.

Ak nemáte príjmy z podnikania, ale máte príjmy zo závislej činnosti a ostatné zdaniteľné príjmy vymenované v zákone, budú sa na ne uplatňovať spomínané sadzby 19 % a 25 %. Pre tú časť základu dane, ktorá nepresiahne 37.981,94 €, sa uplatní daň z príjmu vo výške 19 % a pre zvyšnú časť nad tento limit sa uplatní sadzba 25 %.

Sadzba dane z príjmu právnických osôb za roku 2021

Ak ide o právnické osoby, pre rok 2021 platí, že legislatíva pozná dve sadzby dane. Zníženou sadzbou je už spomínaná sadzba 15 %, riadnou sadzba 21 %.

Tak, ako aj v prípade fyzických osôb, aj pre právnické osoby platí, že znížená sadzba dane z príjmu 15 % sa môže uplatniť iba vtedy, ak zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie neprekročia limit 49.790 €. V prípade, ak by vaše príjmy prekročili tento limit, bude sa na ne vzťahovať štandardná sadzba dane a to spomínaných 21 %.

Na rozdiel od predošlého roku došlo k zníženiu limitu pre využitie zníženej sadzby dane. Kým pre príjmy za rok 2020 to bol ročný limit zdaniteľných príjmov až vo výške do 100.000 €, pre rok 2021 je tento limit znížený už len na 49.790 €.

Osobitnou situáciou je prípad, ak právnická osoba nevie preukázať konečného príjemcu príjmu. Vtedy sa uplatní zrážková daň z príjmu vo výške 35 %.

7 % a 35 % sadzba dane špeciálne pri vyplácaní dividend

Pokiaľ ide o sadzbu dane z dividend, stav sa v roku 2021 oproti predošlému roku 2020 nezmenil. Daňová sústava pozná dve sadzby dane a to 7 a 35 %.

7 % sadzba dane z dividend sa týka najmä fyzických osôb. Ak je zdroj príjmov v SR a ste rezidentom v SR, týka sa vás sadzba 7 %. To isté platí aj vtedy, ak je zdroj príjmu v SR, ale ste nerezidentom zo zahraničného zmluvného štátu, prípadne naopak, ak ste rezidentom v SR, ale zdroj príjmu je v zahraničnom zmluvnom štáte.

Sadzba dane z dividend vo výške 35 % sa vás ako fyzickej osoby týka iba vtedy, ak síce máte príjmy na našom území, ale ste nerezidentom SR zo zahraničného nezmluvného štátu. To isté by platilo aj vtedy, ak ste nerezidentom – právnickou osobou.

Obdobná situácia je tiež v prípade, že ste rezidentom SR a právnickou osobou, ale príjem máte zo zahraničia zo štátu s ktorým nemá SR uzatvorenú zmluvu. V tomto prípade sa tiež uplatňuje sadzba dane z dividend 35 %. Práve tento posledný príklad sa vás týka v prípade, ak máte offshore spoločnosť v jednom z tzv. daňových rajov.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.