Ako bude vyzerať cena elektriny a plynu pre firmy, živnostníkov a podnikateľov v roku 2023?

Elektrina a plyn, ceny 2023

Ceny elektrickej energie aj zemného plynu predstavujú pre firmy, živnostníkov a podnikateľov zásadnú položku. Posledné mesiace vyleteli v dôsledku viacerých faktorov radikálne nahor a preto sa stali pomerne dôležitou témou. V nasledujúcich riadkoch sa jej budeme venovať aj my, vrátane zastropovania cien energií v roku 2023.

Energie pre domácnosti vs. energie pre podnikateľov

Z pohľadu dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu existujú dve kategórie odberateľov. Prvou sú domácnosti, čiže bežní odberatelia – fyzické osoby. Druhou kategóriou sú podnikateľské subjekty, čiže právnické osoby – firmy s.r.o. a ďalšie.

Ak ide o živnostníkov, z pohľadu legislatívy sa jedná o podnikateľov, keďže živnosť je forma podnikania. Z pohľadu dodávateľov energií však nemusí ísť vždy o podnikateľský subjekt, sú prípady, kedy aj živnostník môže byť v kategórii fyzickej osoby. To platí, ak si nebude uplatňovať náklady na energie ako daňovo uznateľné výdavky.

Pri spoločnostiach s ručením obmedzeným, akciových spoločnostiach a ďalších právnických osobách to tak neplatí. V ich prípade ide vždy o podnikateľský subjekt.

Prečo je to dôležité? Ak ste živnostník a nechcete si uplatniť náklady na elektrickú energiu alebo zemný plyn v účtovníctve, je pre vás výhodnejšie byť odberateľom vo forme domácnosti. Pre tie totiž platia ceny regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetvií. Tieto ceny sú stanovené raz ročne a platia stabilne celý kalendárny rok.

V prípade podnikateľských subjektov ceny energií nie sú regulované a subjekty ich nakupujú za trhové ceny. Tie sa menia prakticky každý mesiac, prípadne raz za obdobie, ktoré uplynulo od poslednej objednávky a nákupu elektriny či plynu.

Zastropované ceny za elektrinu a plyn pre firmy v roku 2023

Na základe situácie za uplynulý polrok sa rozhodla vláda SR pomôcť podnikateľskému sektoru s cenami energií. Týka sa to elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov v kategórii právnických osôb, kde doteraz neboli tieto ceny pod žiadnou kontrolou. Práve preto sa pristúpilo k mechanizmu tzv. zastropovania cien.

Cieľom mechanizmu je zmierniť finančný tlak na podnikateľské subjekty a kompenzovať im do určitej miery príliš vysoký nárast cien elektrickej energie aj zemného plynu. Dokopy na to vláda vyčlenila finančný balík v súhrnnom objeme 1,9 miliardy €.

Pre rok 2023 by mala byť pomoc určená podnikateľským subjektom zatiaľ na prvé 3 mesiace, po ich uplynutí sa môže podľa aktuálnej situácie v pomoci pokračovať.

Za účelom kompenzácii vláda pristúpila k stanoveniu dvoch cenových limitov: pre elektrickú energiu ide o limit 199 € za 1 MWh, pre zemný plyn o limit 99 € za 1 MWh. Ak bude v danom mesiaci firma platiť za energie vyššiu cenu, ako je tento limit, štát jej pomôže vo forme finančnej kompenzácie vo výške 80 % z rozdielu medzi nimi.

Ak ako podnikateľ zaplatíte za elektrinu za mesiac sumu napríklad 300 € za 1 MWh, štát vám preplatí 80 % z rozdielu medzi sumou 300 € a 199 €. Obdobne to bude aj pri zemnom plyne. Horný finančný limit pomoci pre 1 firmu za 1 mesiac je spolu 100.000 €.

Pomoc s energiami ešte v roku 2022 pre firmy

Ceny energií, najmä ak ide o elektrickú energiu, lámali koncom leta rekordy. V mesiacoch august a september dosahovala cena za 1 MWh elektrickej energie bežne interval od 500 až do 1.000 €, čo bolo niekoľkonásobne viac, ako cena zhruba pred rokom.

To je aj dôvod, prečo sa rozhodla vláda pomôcť podnikateľským subjektom spätne. Práve za mesiace august a september totiž mali najväčšie náklady a v mnohých prípadoch išlo aj o tzv. cenový šok. Na jeho zmiernenie má slúžiť kompenzácia, na ktorú vláda vyčlenila 900 miliónov € a tieto peniaze budú použité na spätnú pomoc podnikateľom.

Táto schéma pomoci ešte čakajú na definitívne schválenie zo strany EÚ, k čomu by malo prísť do konca novembra. Následne by malo prísť k vyplateniu peňazí.

Aby sa tak mohlo stať, je potrebné, aby dodávatelia elektrickej energie skompletizovali údaje od odoberateľov a poslali ich príslušným inštitúciám. Keďže platby za mesiace august aj september už sú uzavreté a vyplatené, ide iba o administratívny úkon.

Tak, ako pri schéme na budúci rok, aj v tomto prípade bude platiť rovnaký systém: pri cene elektrickej energie nad 199 € za 1 MWH štát ponúkne firme ako kompenzáciu preplatenie 80 % z rozdielu medzi skutočne zaplatenou cenou a určenou hranicou 199 €. Vláda pre rok 2022 pri takejto spätnej pomoci určila horný limit kompenzácie na 500.000 €.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.