Ako si vybrať názov firmy?

Obchodné meno si určuje SZČO (živnostník), ale aj spoločnosť. Vami zvolené obchodné meno Vás bude sprevádzať po celú dobu Vášho podnikania a preto je potrebné ho dôkladne zvážiť. Pri výbere je teda vhodné zvážiť viacero faktorov.

Obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa

V prípade podnikania fyzickej osoby, najčastejšie vo forme živnosti, čiže ako samostatne zárobkovo činnej osoby, je základom jeho obchodného mena krstné meno a priezvisko fyzickej osoby. Súčasťou obchodného mena však môže byť aj dodatok.

Dodatok sa udáva za krstným menom a priezviskom a je od nich oddelený pomlčkou. Môže označovať predmet činnosti, môže byť doplnkovým názvom alebo môže slúžiť na odlíšenie sa od iného podnikateľa s rovnakým menom, priezviskom a miestom podnikania. V tom poslednom prípade je dodatok povinný, aby sa dali podnikatelia odlíšiť.

Pri obchodnom mene fyzickej osoby totiž platí, že musí byť nezameniteľné, unikátne a odlíšiteľné od iných podnikateľov. To platí bez ohľadu na právnu formu.

Medzi ďalšie dôležité podmienky pri výbere mena patria povinnosť zachovať dobré mravy, povinnosť nezasahovať do práv iných, vrátane ochranných známok, a jednoznačnosť, aby obchodné meno nevzbudzovalo falošnú predstavu o činnosti a klamlivú reklamu.

V obchodnom menej fyzickej osoby je potrebné použiť krstné meno a priezvisko bez toho, aby obsahovalo skratky, zdrobneniny alebo nejaké odchýlky. Meno a priezvisko treba používať v plnom znení, takže v tomto ohľade nemáte až takú voľnosť, ako pri dodatku. V jeho prípade sú podmienky pre výber slov omnoho benevolentnejšie.

Názov firmy, čiže obchodne meno právnickej osoby

Pokiaľ ide o právnické osoby, aj tu platí, že ich obchodné meno musí byť jedinečné, nezameniteľné a originálne. V obchodnom mene sa nesmú nachádzať termíny, pojmy a slová, ktoré by mohli porušovať dobré mravy alebo vzbudiť klamnú predstavu.

Súčasťou obchodného mena musí byť aj dodatok, ktorý označuje právnu formu podnikania konkrétneho podnikateľského subjektu. Tento dodatok stanovuje celkom presne aj Obchodný zákonník a to v závislosti od toho, o akú formu ide. Použiť sa môže označenie formy podnikania celým názvom, alternatívou je použitie skratky danej formy.

V prípade najčastejšie používanej spoločnosti s ručením obmedzeným sa ako dodatok použije celý jej názov, prípadne skratka „s.r.o.“ alebo „spol. s.r.o.“. Ak ide o akciovú spoločnosť, ako skratka sa použije „a.s.“., pri komanditnej spoločnosti je to „k.s.“.

Najdlhšie dodatky sú pri verejnej obchodnej spoločnosti, kde je skratka buď „ver. obch. spol.“ alebo „v.o.s.“ a pri družstve, kde dodatok obsahuje slovo „družstvo“.

Dodatok označujúci právnu formu musí byť vždy v slovenskom jazyku, názov spoločnosti však môže byť aj v jazyku cudzom. Súčasťou dodatku musí byť aj aktuálny právny stav, ak nastala nejaká špecifická okolnosť. Ide najmä o označenie spoločností alebo družstiev, ktoré sú „v likvidácii“, „v konkurze“ alebo „v reštrukturalizácii“.

Tipy, kde nájsť inšpiráciu a ako si názov overiť

Ak chcete byť „trendy“ a „in“, názvom sa môžete inšpirovať aj pomocou niektorých online nástrojov na generovanie názvov, skratiek či mien. Vyskúšajte napríklad Business Name Generator, Namelix, NameSnack alebo WebSitePlanet . Stačí zadať niekoľko anglických slovíčok, ktoré by mali opísať vaše podnikanie alebo činnosť a počkať na výsledok.

Za pár sekúnd takýmto spôsobom bez problémov získate niekoľko stoviek nápadov a to v podobe skratiek, netradičných slov alebo aj exkluzívne a oficiálne znejúcich názvov firiem. Môžete ich použiť v angličtine alebo preložiť do slovenčiny.

Vzhľadom na to, že legislatíva stanovuje podmienku jedinečnosti, prv, ako sa rozhodnete s podnikateľským menom či názvom pracovať, overte si, či ho už niekto iný nepoužíva. Najjednoduchšie tak spravíte na stránkach Obchodného registra alebo Živnostenského registra, kde si viete názov, ktorý zamýšľate použiť, rýchlo dohľadať.

Do pozornosti vám dávame aj register Ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva. V ňom zistíte, či je vami zamýšľaný názov chránený ochrannou známkou. Pokiaľ áno, jeho použitie by vás mohlo v prípadnom súdnom spore vyjsť draho.

Na záver ešte jeden dôležitý tip pre overenie vášho budúceho obchodného mena či názvu spoločnosti: skontrolujte si, či je dostupná internetová doména s jeho využitím a to s koncovkou .sk. Kto dnes nemá vlastný web, akoby ani neexistoval!

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.