Ako si založiť s. r. o.? Toto sú najčastejšie chyby, ktoré podnikatelia robia

Jednou z prvých úloh, ktoré začínajúci podnikatelia majú, je výber formy podnikania. Ak nechcete podnikať formou živnosti, najčastejšou alternatívou je založenie s. r. o. spoločnosti. Z pohľadu administratívy a byrokracie ide o komplikovanejší proces, počas ktorého sa môžu vyskytnúť viaceré chyby a omyly. Toto je prehľad tých najčastejších.

Obchodné meno

Prvá chyba nastáva pri výbere obchodného mena. Veľa začínajúcich podnikateľov zabudne pred podaním návrhu zistiť, či už neexistuje rovnaké alebo podobné meno spoločnosti. Za podobné meno sa považuje odlíšenie nového obchodného mena od už existujúceho len bodkou, pomlčkou, medzerou, lomkou alebo len foneticky.

Problémom tiež je, ak sa rozhodnete do obchodného mena pridať skratku formy podnikania, pričom v Obchodnom registri už existuje takéto obchodné meno bez skratky. Obchodné meno totiž nesmie vzbudzovať klamnú predstavu o podnikaní, čiže ani o tom, že sa jedná o inú spoločnosť.

Predmety podnikania

Druhou častou chybou, ktorá sa pri založení spoločnosti s. r. o. môže vyskytnúť, je problém s uvedením nesprávnych predmetov podnikania. Môže ísť napríklad o predmety podnikania, ktoré sú nezlučiteľné s obchodnou spoločnosť a patria pod inú formu podnikania. Dobrým príkladom je prevádzka taxislužby podliehajúca koncesii.

Problém môže nastať aj vtedy, ak sa rozhodnete zapísať do predmetu podnikania spoločnosti taký typ podnikania, ktorý nespadá medzi voľné živnosti a nesplníte zároveň podmienku danú zákonom. Pri remeselných živnostiach treba doložiť odbornú spôsobilosť a prax, pri viazaných splniť iné podmienky týkajúce sa vykonávania činnosti.

Sídlo

Spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať riadne zapísané a označené sídlo. Ako sídlo je možné si vybrať jedine takú nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorá je riadne skolaudovaná, má vlastnú adresu vrátane prideleného čísla a ide o byt, dom alebo nebytový priestor. Ako sídlo si nemôžete uviesť napríklad pozemok.

Podstatnou podmienkou je tiež to, aby ste mali k danému sídlu vlastnícke právo, užívacie právo vo forme napríklad nájomnej zmluvy alebo aspoň súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do Obchodného registra. Ak bude sídlo v nehnuteľnosti, ktorú spoluvlastníte, potrebujete súhlas aj od ostatných spoluvlastníkov.

Dlhy, nedoplatky a poplatky

Na založenie s. r. o. spoločnosti je potrebné, aby ste neboli dlžník na dani alebo nemali podlžnosti na odvodoch do Sociálnej poisťovne.

Druhou dôležitou finančnou podmienkou je zaplatiť súdny poplatok. Zápis spoločnosti do Obchodného registra je spoplatnený sumou 300 € pri podaní návrhu v listinnej podobe alebo sumou 150 € pri elektronickom zápise. Poplatok treba zaplatiť súčasne s podaním návrhu, inak vás na to súd bude musieť dodatočne vyzvať, čím stratíte čas.

Chyby z nepozornosti a nevedomosti

Poslednou a pomerne často sa vyskytujúcou kategóriou chýb sú chyby z nepozornosti. Podnikatelia zabúdajú napríklad na podpísanie návrhu na zápis s.r.o., uvedenie dátumu spísania návrhu, preklepy v navrhovanom názvu spoločnosti v jednotlivých dokumentoch podávaných na súd alebo zle rozpočítané podiely na základnom imaní spoločnosti.

Druhým typom chýb sú chyby z nevedomosti ohľadom niektorých špecifických úkonov. Ide napríklad o neuvedenie konkrétnych údajov a informácií do spoločenskej zmluvy, prípadne o neoverenie podpisov na spoločenskej zmluve či návrhu na zápis spoločnosti.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.