Čo by mala obsahovať zmluva pre virtuálne sídlo a ako rozoznať seriózneho poskytovateľa

Zmluva - virtuálne sídlo

Čerstvo začínate podnikať alebo ešte nemáte žiadne skúsenosti so službami virtuálneho sídla? V takom prípade sa vám môže ľahko stať, že sa necháte „nachytať“ a objednáte si službu od neserióznej spoločnosti, čo vám potom prinesie viac problémov, ako výhod a osohu. Základom je preto vedieť, čo môžete od poskytovateľa vyžadovať.

Riadna zmluva je nevyhnutnosť

Prvým zlým znamením poukazujúcim na neserióznosť poskytovateľa virtuálneho sídla je absencia akejkoľvek zmluvy. V dnešnej moderne dobe pochopiteľne už nemusí ísť len o písomnú zmluvu s osobným a vlastnoručným podpísaním, práve naopak, čoraz viac využívané sú online zmluvy v elektronickej podobe.

Ku každému poskytovanému sídlu ale musí byť nejaká forma zmluvy, ktorá bude presne definovať to, kto poskytuje virtuálne sídlo, komu ho poskytuje a že sa jedná o poskytovanie tejto služby. Žiadne náhradné pojmy či nepresné a rozvláčne opisy, presná definícia o poskytovaní sídla pre spoločnosť či podnikanie musí byť samozrejmosťou.

Detailný opis poskytovaných služieb

Okrem predmetu zmluvy, čiže jasnom definovaní toho, že zmluva je o poskytovaní sídla spoločnosti, je potrebné, aby dokument obsahoval aj detailný opis všetkých služieb, ktoré budú poskytované v rámci virtuálneho sídla.

Môže ísť napríklad o detailnejší opis označenia sídla spoločnosti vo vzťahu k úradom, špecifikácia ohľadom preberania pošty, popis služieb súvisiacich s formou notifikácie o došlej pošte alebo všetky možnosti a servis spojený s preposielaním či odovzdávaním korešpondencie ďalej a to vrátane doporučenej pošty.

Cena a platobné podmienky

Okrem detailného opisu poskytovaných služieb je nevyhnutné, aby bola v zmluve presne špecifikovaná aj cena. V prípade, že budete využívať aj nejaké doplnkové služby okrem základného poskytnutia sídla, musí byť cena rozdelená a zvlášť určená presne podľa toho, čo budete využívať, aby bolo jasné, za čo platíte.

Rovnako tak je nevyhnutné, aby bolo v zmluve uvedené, aké sú platobné podmienky. To zahŕňa jednak podmienky týkajúce sa pravidelnosti platby, čiže mesačne, štvrťročne alebo ročne, ale aj údaje o tom, či ide o hotovostnú alebo bezhotovostnú platbu, akým spôsobom sa platí a v ktorý deň v mesiaci sa platí, ak sa platí mesačne.

Trvanie, garancie a sankcie

Samozrejmosťou by malo byť to, že zmluva bude obsahovať aj presne vymedzené trvanie alebo časové obdobie poskytovania služieb. Ak bude doba poskytovania virtuálneho sídla neurčitá, musia byť súčasťou zmluvy aj presne definované možnosti, ako ju vypovedať, aká je výpovedná lehota a odkedy začína lehota plynúť.

Dôležité pre vás ako klienta je, aby obsahovala zmluva aj garancie a sankcie. Musí ísť hlavne o garantovanie samotného poskytovania sídla, o záruky vzťahujúce sa k spoľahlivosti doplnkových služieb a tiež o sankcie pri problémoch zo strany poskytovateľa.

Finančné pozadie a história spoločnosti

Nie vždy samozrejme písomné záruky a prísľuby stačia, preto je lepšie si preveriť aj históriu spoločnosti poskytujúcej sídla. To, ako fungovala firma v minulosti či nemenila často svoje vlastné sídlo, názov, či sa v nej príliš často nemenili konatelia alebo spoločníci, to všetko môžu byť znamenia o serióznosti a stabilite.

Pozerajte aj na to, aké je finančné pozadie spoločnosti. Dlhy a nedoplatky na daniach či odvodoch, exekúcie, záväzky po splatnosti, to všetko sú znaky, že poskytovateľ má nejaké problémy. Pochopiteľne, nemali by ste posudzovať virtuálne sídlo iba podľa týchto parametrov, môžu však niečo napovedať o kondícii spoločnosti.

Referencie, referencie, refererencie

Ak má zmluva všetky potrebné náležitosti a aj „preklepnutie“ firmy dopadlo uspokojivo, zostáva už len posledná vec, ktorú by ste mali spraviť. Tak, ako v prípade výberu akejkoľvek inej služby alebo tovaru, zistite si čo najviac referencií.

Zamerajte sa tak na nedávne skúsenosti, ako aj na recenzie a ohlasy klientov virtuálneho sídla rok či dva dozadu. To, ako sa firma správa k novým, ale aj k dlhoročným klientom, vám môže pomôcť utvoriť si celkový obraz o kvalite jej servisu v praxi. Ak dopadne aj tento výskum pozitívne, môžete pokojne spávať: spravili ste maximum pre optimálny výber.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.