Čo je index daňovej spoľahlivosti, ako ovplyvňuje firmy a aké zmeny v ňom platia od roku 2022?

Stretli ste sa už s pojmom index daňovej spoľahlivosti? Ide o projekt Finančnej správy, ktorý hodnotí subjekty z pohľadu plnenia si povinností, ale aj z pohľadu niektorých ďalších kritérií. Hoci tento „zoznam firiem“ existuje iba krátku dobu, už od nasledujúceho roka ho čaká niekoľko dôležitých zmien. Tu je všetko, čo musíte vedieť.

Čo je index daňovej spoľahlivosti a koho hodnotí

Index daňovej spoľahlivosti je zoznam daňových subjektov, ktorý slúži pre interné potreby hodnotenia Finančnej správy. Ide o komplexný projekt s objektívnym, nezávislým a právnym ukotvením hodnotenia daňových subjektov na základe presných kritérií.

Tento index sa týka a hodnotí tie subjekty, ktoré sú registrované pre daň z príjmu a majú príjmy z podnikania. Ide tak o fyzické, ako aj o právnické osoby.

Index daňovej spoľahlivosti hodnotí teda podnikateľov fyzické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, rovnako tých, ktorí nie sú, spadajú sem aj slobodné povolania, samostatne hospodáriaci roľníci aj podnikatelia, ktorí majú viac druhov podnikania. Nejde teda iba o živnostníkov. Do indexu samozrejme spadajú aj „eseročky“.

Naopak, netýka sa zamestnancov, ktorí nemajú žiadne príjmy z podnikateľskej činnosti. Rovnako tak index daňovej spoľahlivosti nehodnotí ani fyzické osoby bez registrácie DPH, ktoré v poslednom daňovom priznaní mali nulové podnikateľské príjmy.

Ktoré kritéria hodnotenia index používa

Základom hodnotenia podnikateľov a subjektov je plnenie si povinností voči Finančnej správe. Tieto povinnosti sú rozdelené do niekoľkých kritérií a oblastí.

Analytický systém Finančnej správy vyhodnocuje v prvom rade dodržiavanie daňových a colných predpisov a plnenie si zákonných povinností v na to určených lehotách a v určenej šírke. Ak používate elektronickú registračnú pokladňu, hodnotí aj to.

Ďalšou oblasťou je dodržiavanie povinností súvisiacich s podávaním daňových priznaní, hlásení, kontrolných výkazov a ďalších dokumentov. Systém vyhodnotí plnenie termínov aj správnosť podávania všetkých informácií. Spomínané povinnosti hodnotí vo vzťahu k dani z príjmu, k dani z pridanej hodnoty aj k ostatným spotrebným daniam.

Medzi ďalšie kritéria hodnotenia indexu spoľahlivosti patrí plnenie daňovej povinnosti, čiže platenie daní včas a v správnej výške, to isté sa týka aj ciel alebo colného dlhu. Systém tiež vyhodnocuje závery a výsledky kontrol, ktoré v minulosti prebehli.

Výhody vs. nevýhody vyplávajúce z indexu

Princíp indexu daňovej spoľahlivosti je založený na organizačných, časových a administratívnych benefitoch tým subjektom, ktoré sú spoľahlivé.

K týmto výhodám patria napríklad vyhovenia žiadostiam týkajúcim sa povolenia platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach, žiadostiam platenia preddavkov ohľadom ďalších daní či žiadostiam o zníženie zábezpeky na spotrebné dane. Finančná správa poskytuje subjektom aj výhody pri termíne či miesta daňovej kontroly.

Pri vrátení spotrebnej dane pri uplatnení nároku do 1.000 € alebo pri rôznych potvrdeniach či oznámeniach súvisiacich s osobným účtom a daňami vychádza tiež viac v ústrety tým podnikateľským subjektom, ktoré daňový index vyhodnotil ako spoľahlivé.

Najdôležitejšie zmeny od roku 2022

Od roku 2022 príde k dôležitým zmenám týkajúcim sa hodnotenia, výhod, nevýhod, spôsobu prehodnocovania a aj zverejňovania, pokiaľ ide o verejnú dostupnosť.

K najdôležitejším zmenám, ktoré nastanú, patria:

  • najneskôr do 30. júna 2022 bude index dostupný verejne v informačných zoznamoch na webovom sídle Finančnej správy
  • viac do hodnotenia vstúpia ekonomické ukazovatele, napríklad počet zamestnancov, výška obratu alebo výsledok hospodárenia
  • prehodnocovanie indexu a hodnotenia subjektov bude pravidelné a to na polročnej báze, čiže zlepšiť si svoje hodnotenie bude možné rýchlejšie
  • väčší dôraz sa dá na výhody pri vysoko spoľahlivých daňovníkov, napríklad dlhšia lehota pri niektorých úkonoch alebo polovičný poplatok za vydanie záväzného stanoviska, za schválenie metódy transferového oceňovania či vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci daňovej kontroly nároku na DPH
  • zmenou bude aj to, že sa viac pritvrdí pri nespoľahlivých daňovníkoch, napríklad kratšou lehotou pri vykonávanej daňovej kontrole

Čo sa týka zmien pri nespoľahlivých daňovníkoch, práve kratšia lehota na splnenie povinností by mala byť motivujúcou pre budúcnosť. Naopak, najväčším plusom zmien v prípade spoľahlivých daňovníkov je finančná motivácia, čiže lacnejšie poplatky.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.