Čo je prevádzkareň a aké povinnosti a podmienky pre ňu platia

Prevádzkáreň

Mnoho živnostníkov si často mýli pojmy miesto podnikania a prevádzkareň. Živnostenský zákon pozná oba typy priestorov alebo miest, každému však prisudzuje inú úlohu, iné podmienky a s každým súvisia iné zákonné povinnosti. To platí aj pre kritéria, čo môže a čo nemôže byť prevádzkareň a vôbec povinnosť prevádzkareň zriadiť.

Prevádzkareň vs. miesto podnikania

Ako miesto podnikania je v zákone o živnostenskom podnikaní definované miesto, ktoré je zapísané v živnostenskom alebo obchodnom registri a ktoré je označené aj v osvedčení o živnostenskom oprávnení. Ide o obdobu sídla pre obchodnú spoločnosť, čiže sa jedná o administratívne sídlo pre podnikanie a každý živnostník ho musí mať.

Na druhú stranu, prevádzkareň je definovaná ako priestor, v ktorom sa živnosť priamo fyzicky prevádzkuje. V tomto priestore sa teda už vykonáva sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom prevádzkarní môže mať živnostník viacero a môže ich zriadiť aj dodatočne.

Prevádzkareň mať nemusíte vtedy, ak to nevyžaduje povaha činnosti, ktorú budete ako SZČO vykonávať. Pokiaľ napríklad vediete účtovníctvo, prevádzkareň mať nemusíte. Ak však budete niečo fyzicky vyrábať alebo poskytovať pre verejnosť, prevádzkareň už je potrebná.

Čo je a čo nie je prevádzkareň

Za prevádzkareň sa považujú najčastejšie priestory, kde priamo dochádza k výkonu pracovnej činnosti, čiže môže ísť o predajňu, ak niečo predávate, výrobňu, ak niečo vyrábate alebo o priestor, kde poskytuje služby s prístupom verejnosti, napríklad kadernícky salón.

Pod prevádzkareň nespadajú priestory, ktoré len súvisia s prevádzkovaním živnosti. Ide napríklad o skladový priestor, stanovištia, garáže a odstavné plochy pre vozidlá, výstavné priestory alebo len priestory a predajne vzorkového typu, priestor na prijímanie zákaziek či vydávanie tovaru alebo priestor pre uzatvorenie zmluvy bez osobnej prítomnosti.

Rovnako tak nespadajú pod prevádzkareň ani niektoré technologické či technické zariadenia, napríklad stánky či pulty bez stavebného povolenia, pojazdné predajne, predajné automaty alebo vozidlá cestnej motorovej dopravy, ktoré slúžia na prevádzku živnosti.

Povinnosti a podmienky pre prevádzkareň

Základnou povinnosťou, ktorú máte v súvislosti s prevádzkou, je jej ohlásenie na miestne príslušný živnostenský úrad. Toto ohlásenie musíte spraviť najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne. Oznámiť živnostenskému úradu však treba aj jej zrušenie, tentoraz je už lehota dlhšia a to do 15 dní od dátumu zrušenia.

V súvislosti so samotnými priestormi je potom potrebné splniť viaceré osobitné podmienky a povinnosti. Ide hlavne o získanie vyjadrení či rozhodnutí z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, hovorovo teda z „hygieny“.

Na rozdiel od bežného miesta podnikania musí prevádzkareň disponovať aj požiarnym poriadkom, reklamačným poriadkom a splniť povinnosti vyplývajúce napríklad aj zo zákona na ochranu nefajčiarov. Ak máte povinnosť používať registračnú pokladňu, musíte ju nahlásiť na miestne príslušnom daňovom úrade spolu s adresou prevádzkarne, kde ju budete mať.

Označenie prevádzkarne

Podobne, ako pri mieste podnikania alebo pri sídle spoločnosti, aj prevádzkareň musí byť riadne označená. Zákon stanovuje, že na jej označenie sa vzťahujú primerané povinnosti vyplývajúce tak zo zákona o živnostenskom podnikaní, ako aj z nižších osobitných predpisov. To platí aj pre združené prevádzkarne.

Prevádzkareň musí byť označená na viditeľnom mieste, pričom súčasťou označenia musia byť obchodné meno a miesto podnikania, meno a priezvisko zodpovednej osoby, prevádzková doba pre verejnosť a ak ide o ubytovacie zariadenie, tak aj jeho kategória a cena.

Súčasťou označenia musia byť aj dočasné alebo trvalé uzatvorenie počas prevádzkovej doby na viac ako 1 deň. Ak budete chcieť prevádzkareň na dlhší časový úsek uzavrieť, musíte to oznámiť verejnosti na rovnakom mieste, kde je uvedená prevádzková doba a to najneskôr 24 hodín pred uzavretím. Vyznačiť musíte aj koniec uzatvorenia prevádzky.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.