Čo ponúka dohoda o brigádnickej práci študenta, jej výhody a aké odvody z nej sú?

Brigáda študent

Nielen leto je obdobie, kedy podnikatelia a firmy využívajú prácu študentov. Môže ísť o krátkodobú brigádu a občasnú výpomoc, ale aj o skúšobné obdobie na overenie možnej budúcej dlhodobej spolupráce. Či už ste živnostník alebo máte s.r.o. spoločnosť, jedinou legálnou cestou, ako to zastrešiť, je dohoda o brigádnickej práci.

Čo je dohoda o brigádnickej práci a pre koho je určená

Dohoda o brigádnickej práci študenta je jednou z viacerých foriem dohôd o výkone práce, ktoré môžete uzatvoriť podľa Zákonníka práce. Ide o dohodu na výkon práce vykonávanej mimo trvalého pracovného pomeru a ktorá je určená len pre študentov.

Na strane zamestnávateľa môže dohodu uzatvoriť SZČO, čiže fyzická osoba – podnikateľ, ako aj s.r.o., a.s. alebo iná obchodná spoločnosť, čiže právnická osoba.

Na strane zamestnanca, čiže dohodára, musí ísť o fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila vek 26 rokov. Ak by aj v čase vykonávania práce na dohodu takáto osoba už dovŕšila vek 26 rokov, môže v práci pokračovať do konca príslušného kalendárneho roka.

Okrem hornej vekovej hranice platí pre dohodu aj spodná a tou je minimálny vek študenta aspoň 15 rokov. Zároveň platí, že aby ste mohli študenta zamestnať na túto dohodu, musí mať riadne ukončenú povinnú školskú dochádzku, ktorá u nás trvá 10 rokov.

Podmienky uzatvorenia a čo musí byť v dohode uvedené

Ak chcete uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta,  musíte splniť viac podmienok. Prvou je, že dohoda musí mať písomnú formu, pričom jedno vyhotovenie musí mať študent. Druhou podmienkou je uzatvorenie na dobu určitú a to najviac na 12 mesiacov. Treťou podmienkou je, že súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta.

Ak ide o písomný obsah dohody, ten musí obsahovať 4 základné aspekty. Prvým a základným je vymedzenie práce, čiže opis všetkých pracovných činností študenta.

Druhým aspektom je presné stanovenie odmeny za túto prácu, ktorá musí mať finančné vyjadrenie. Tretím dôležitým aspektom je stanovenie pracovného času, čiže doby, počas ktorej bude študent zamestnaný na takúto dohodu vykonávať prácu.

posledným povinným aspektom je vymedzenie doby, na ktorú sa dohoda o brigádnickej práci uzatvára. Zároveň musíte ako zamestnávateľ poskytnúť študentovi písomnú informáciu o dňoch a časových úsekoch, kedy budete môcť vyžadovať výkon práce.

Počet odpracovaných hodín a kedy môže študent pracovať

Tak, ako aj v prípade iných dohôd o vykonaní práce, aj v prípade dohody o brigádnickej práci študenta platí obmedzenie týkajúce sa objemu odpracovaných hodín.

Na základe tejto dohody môže študent pracovať v rozsahu priemerne najviac 20 hodín týždenne. Slovo „priemerne“ je pritom extrémne dôležité, keďže tento priemer sa posudzuje a vypočítava za celú dobu, na ktorú bola dohoda o práci uzatvorená.

V praxi to znamená, že ak niektorý z týždňov odpracuje študent napríklad 40 hodín, v ďalších týždňoch musí odpracovať menej, aby priemerná hodnota klesla na úroveň najviac 20 hodín. Zároveň platí, že pracovný čas študenta nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť objem 12 hodín, u študenta vo veku do 18 rokov je to najviac 8 hodín.

Ak to zákon dovoľuje a prevádzka, kde budete študenta zamestnávať, umožňuje prácu aj v noci, cez víkend alebo štátny sviatok, môže študent pracovať na dohodu aj počas tohto obdobia. Nemôžete mu však nariadiť prácu nadčas alebo pohotovosť.

Aká je odmena za prácu na dohodu a aké sú dane a odvody z nej

Súčasťou dohody o brigádnickej práci študenta je aj odmena za vykonanie práce. Jej výška je závislá od ponuky vás ako zamestnávateľa, no zákon tiež stanovuje, že minimálna odmena musí byť vo výške aspoň minimálnej hrubej hodinovej mzdy.

V prípade práce cez víkendy, v noci alebo počas štátnych sviatkov má študent okrem tejto hodinovej mzdy nárok aj na príplatok k nej a to podľa aktuálnej legislatívy. Zákon tiež stanovuje, že odmenu za prácu musíte študentovi ako zamestnávateľ vyplatiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci výkonu práce.

Čo sa týka daní, z odmeny sa platí daň z príjmu fyzických osôb, v zásade 19 %, ktorá je znížená o odvody a nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 381,61 € mesačne.

Štandardne sa z dohody platia preddavky na daň, ale to iba vtedy, ak je príjem vyšší ako výška nezdaniteľnej časti. Na odvody sa vzťahuje výnimka v podobe oslobodenia pri odmene do 200 €, nad túto hranicu sa platia sociálne odvody 22,8 % z príjmu.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.