Čo prináša dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a aké má parametre a výhody?

dohoda o vykonaní sezónnej práce

Od 1. januára 2023 majú živnostníci aj firmy k dispozícii novú formu pracovnoprávneho vzťahu, ktorý sa týka sezónnej práce. Ide o nový typ dohody o pracovnej činnosti, ktorý bol schválený len tento rok a jeho zavedenie je odpoveďou na dopyt po krátkodobej práci primárne v potravinárstve. Čo prináša a aké má parametre?

Sezónna práca  a kde všade ju podnikatelia využívajú

Pod pojmom sezónna práca sa myslí práca, ktorej možnosť výkonu a zároveň jej potreba nie sú rovnomerné počas celého kalendárneho roka. Ide najčastejšie o práce súvisiace so sadením, starostlivosťou a zberom poľnohospodárskych plodín a produktov.

Medzi ďalšie oblasti, kde potreba sezónnej práce pravidelne vzniká, patria aj pestovanie viniča a s ním súvisiacich produktov, starostlivosť o les, získavanie lesného materiálu a produktov z lesa, ale napríklad aj cestovný ruch. V tej poslednej kategórii ide najčastejšie o prevádzkovanie čisto letných alebo zimných turistických atrakcií.

Práca v spomínaných odvetviach má takmer vždy sezónny charakter a doteraz bola riešená buď trvalým pracovným pomerom alebo niektorou z existujúcich foriem dohôd. Ich parametre však neboli prispôsobené na sezónnosť a jej osobitosti.

Medzi typické problémy v tejto oblasti patrili až donedávna nedostatok ľudských zdrojov, administratívna a časová náročnosť a vysoké odvodové zaťaženie.

Nová dohoda o pracovnej činnosti: na výkon sezónnej práce

Novela Zákonníka práce, konkrétne v jeho § 228a, tak prináša novú právnu úpravu v rámci pracovnoprávnych vzťahov a to dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Ide o osobitnú formu s vlastnými špecifikami, parametrami a určením.

Dohoda je určená práve pre upravenie pracovného vzťahu medzi podnikateľom podnikajúcim v oblasti viazanej na sezónnu prácu a pracovníkom – dohodárom. Na účely zákona sa pod sezónnou prácou rozumie práca závislá od striedania ročných období, ktorá sa každý rok opakuje a nepresahuje obdobie 8 mesiacov v kalendárnom roku.

Dohodu môže uzatvoriť fyzická osoba – podnikateľ aj právnická osoba a maximálny priemerný týždenný pracovný čas pracovníka nesmie presiahnuť 40 hodín. Počítanie priemeru je najviac za 4 mesiace, dohoda sa uzatvára najviac na 8 mesiacov.

V rámci kalendárneho roka je možné na túto dohodu odpracovať súhrnne najviac 520 hodín, pričom počet hodín sa sčíta za všetkých zamestnávateľov, ak je ich viac.

Na aké práce a v akých odvetviach sa dohoda vzťahuje

Dohodu o výkone sezónnej práce je možné uzatvoriť pre prácu vo viacerých oblastiach. Vzťahuje sa na prácu v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní rôznych plodín. Z ovocia ide najmä o jahody, liesku, bazu, egreše, maliny, ríbezle, broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky, jablká, hrušky alebo višne.

Vzťahuje sa tiež na činnosti týkajúce sa zeleniny, napríklad šalátu, špenátu, cibule, cesnaku, póru, kapusty, kelu, karfiolu, kalerábu, cvikly, mrkvy, reďkvi a reďkovky, petržlenu a iných. Týka sa aj viniča, chmeľu, zemiakov či osivovej kukurice.

Rovnako tak sa dá použiť na práce v rámci rastlinného a lesného množiteľského materiálu, pri spracovaní poľnohospodárskych produktov a v lesnom hospodárstve. V tom poslednom prípade najmä na komplexnú starostlivosť o les, konkrétne na práce pri zakladaní, obnove a výchove lesa s cieľom zabezpečiť plnenie jeho funkcií.

V rámci turistického ruchu sa nová dohoda týka sezónnej prepravy osôb po riekach a ďalších vodných plochách, prenájmu a lízingu rekreačných a športových potrieb, prevádzke letných a zimných stredísk a reštaurácií a ubytovania, ktoré s nimi súvisia.

Nižšie odvodové zaťaženie do Sociálnej poisťovni

Okrem ukotvenia právne čistej možnosti pracovnoprávneho vzťahu v sezónnych odvetviach majú podnikatelia od 1. januára 2023 v ruke aj ďalší tromf a to finančný. Ním je zníženie odvodov do Sociálnej poisťovne za pracovníka v rámci tejto práce.

Do legislatívy sa totiž zavádza odvodová odpočítateľná položka, ktorá predstavuje výnimku z platenia poistného do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Táto položka predstavuje sumu, ktorá je oslobodená od platenia spomínaných odvodov, nad túto sumu sa odvody už platiť budú v plnej výške.

Suma je presne stanovená zákonom a to vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy vypočítanej za 2 roky dozadu. V roku 2023 teda ide o polovicu priemernej mesačnej mzdy za rok 2021, odpočítateľná položka je teda konkrétne 605,50 Eur mesačne.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.