Dajte si pozor na neoprávnené podnikanie, ide o trestný čin a môže mať závažné dôsledky

Laicky povedané, neoprávnené podnikanie je taký výkon činnosti, ktorá spĺňa definíciu podnikania, no zároveň sa vykonáva bez príslušného oprávnenia, licencie a ostatných „papierov“. Na prvý pohľad ide o banalitu, no judikáty z minulosti ukazujú, že netreba tento problém v žiadnom prípade podceniť. Dôsledky môžu byť nepríjemné.

Definícia, čo je neoprávnené podnikanie

Výklad pre neoprávnené podnikanie možno zadefinovať cez viaceré ustanovenia v Obchodnom zákonníku, Trestnom zákonníku aj Zákone o priestupkoch. Podnikanie je zárobková činnosť, pričom neoprávnené podnikanie je výkon takejto činnosti, no bez toho, aby na to mal ten, kto ju vykonáva, príslušné oprávnenie.

Pod neoprávnené podnikanie spadajú aj činnosti, ktoré presahujú už predtým vydané oprávnenie, rovnako tak činnosti, ktoré sú vykonávané napriek predošlému zákazu.

Pod pojmom oprávnenie sa rozumejú najmä živnostenské oprávnenie, licencia alebo iná zákonná forma oprávnenia zo strany príslušných úradov. Neoprávnene podnikať však môžu aj tí, čo majú živnostenský list, no budú vykonávať a následne fakturovať také činnosti, ktoré v ňom nie sú zahrnuté.

Pozor si treba dať aj na také činnosti, ktoré by spadali pod licenciu, no sú vykonávane tým, kto disponuje „iba“ živnostenským listom. Platí to samozrejme aj naopak.

Priestupok aj trestný čin, sankcie sú veľmi prísne

Neoprávnené podnikanie môže byť klasifikované ako priestupok, ale aj ako trestný čin. V prípade priestupku ide o priestupky na úseku podnikania, ktoré zaraďujú neoprávnené podnikanie do kategórie priestupkov vykonávaných v rámci neoprávnenej obchodnej, výrobnej alebo inej zárobkovej činnosti.

Ak bude neoprávnené podnikanie posudzované ako priestupok, sankcia je v podobe pokuty, ktorá môže byť uložená miestne príslušným odborom živnostenského podnikania a to až do výšky 331 €. Ten môže rozhodnúť aj o zákaze činnosti a to až na 1 rok.

V prípade, a bude podané trestné oznámenie, môže sa neoprávnené podnikanie riešiť aj ako trestný čin. Ide o trestný čin z kategórie hospodárskych, kde rozlišuje Trestný zákon rozsah takejto činnosti, ako aj výšku spôsobenej škody.

V prípade neoprávneného podnikania v malom rozsahu je trestom trest odňatia slobody do 1 roku, pri škode väčšieho rozsahu vám môže hroziť trest až do 5 rokov.

Chcete podnikať? Nepodceňujte „papierovanie“

Neoprávnené podnikanie kontrolujú štandardne odbory živnostenského podnikania na miestne príslušnom okresnom úrade. Kontroly bývajú náhodné, ale aj cielené na základe ohlásenia. Ak nebudete s kontrolou spolupracovať, hrozia vám pokuty až do výšky 331 € a to opakovane. Pri podnikaní sa preto oplatí mať všetky „papiere“ v poriadku.

Nepodceňujte správny výber predmetov podnikania do živnostenského listu a to platí aj v prípade, ak budete podnikať ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Ak chcete vykonávať činnosť, ktorá vyžaduje licenciu, požiadajte o ňu.

Pozor si dávajte aj pri vystavovaní objednávok a faktúr. Uvádzajte v nich len také činnosti, ktoré sú v rámci vášho predmetu podnikania. Ak budete vykonávať činnosť v rámci remeselnej alebo viazanej živnosti, musíte ich mať zapísané, nestačí vám voľná živnosť. Podnikať môžete až momentom ich zapísania, nie skôr.

Bez sídla to nepôjde

Okrem vybavovania potrebných povolení v rámci podnikania fyzickej či právnickej osoby netreba zabúdať ani na sídlo podnikania. V prípade obchodných spoločností ide o sídlo firmy, v prípade živnosti o miesto podnikania. Názvy sú mierne odlišné, spoločné však majú to, že sa jedná o oficiálne adresy, kde musí byť podnikateľ zastihnuteľný.

Ak nechcete miešať súkromný a pracovný život, no zároveň nepotrebujete mať kancelárske priestory, viete si sídlo pre vaše podnikanie aj prenajať a to formou tzv. virtuálnej adresy či virtuálneho sídla.

V tomto prípade ide o špeciálnu službu, kde poskytovateľ ponúka adresu pre oficiálne sídlo firmy či miesto podnikania. Samozrejmosťou je označenie sídla a preberanie všetkej došlej pošty a jej preposielanie alebo odovzdanie tam, kde si podnikateľ určí.

Takúto službu ponúka aj sidlo.online, ktoré poskytuje virtuálne sídla v Trenčíne a v Bratislave. Ide o overené adresy, v rámci zákazníckeho servisu získate aj notifikáciu o pošte, skenovanie dôležitej korešpondencie na požiadanie a online evidenciu pošty.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.