Konateľ, spoločník a štatutár v s. r. o. – postavenie, porovnanie a rozdiely

V súvislosti s s.r.o. spoločnosťou pozná zákon aj prax niekoľko pojmov, ktoré odrážajú postavenie osôb pôsobiacich v nej. K tým trom, o ktoré sa podnikatelia najviac zaujímajú, patria postavenia konateľ, spoločník a štatutár. Viete, aké sú medzi nimi rozdiely, aké majú povinnosti a práva a v akom vzťahu k „eseročke“ sú? Čítajte ďalej.

Kto je štatutár, čiže štatutárny orgán

Pod pojmom štatutár sa myslí osoba, ktorá je oprávnená konať alebo robiť úkony. V prípade s.r.o. spoločnosti, čiže právnickej osoby, sa jedná o právne záväzné úkony v mene tejto právnickej osoby a to vo všetkých veciach bez ohľadu na povahu.

Kým výraz štatutár je skôr laické pomenovanie určené pre jednu takúto osobu, zákon pozná iba odborný termín štatutárny orgán. V praxi to znamená, že štatutárnym orgánom nemusí byť iba jedna osoba, ale môže ísť aj o skupinu viacerých osôb. Každá spoločnosť má určeného štatutára a to buď zo zákona alebo zakladateľskými dokumentmi.

Štatutárom môže byť zakladateľ spoločnosti, jeden zo spoločníkov spoločnosti, viacerí spoločníci spoločnosti, konateľ spoločnosti alebo viacerí konatelia.

V praxi pôsobí štatutárny orgán navonok, napríklad zastupuje spoločnosť vo vzťahu k štátnym inštitúciám, samospráve alebo obchodným partnerom. Zároveň je štatutár zodpovedný aj za chod zdravý chod spoločnosti a plnenie si jej záväzkov.

Spoločník ako majiteľ, no nemusí rozhodovať

Spoločník firmy je v podstate jej majiteľ. Ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vlastní celú spoločnosť s.r.o alebo jej určitú časť cez obchodný podiel.

Spoločník môže následne menovať konateľa spoločností, ktorý bude vykonávať všetky praktické úlohy. Konateľom môže byť aj spoločník sám, čo je pravidlom pri menších firmách. Ak je spoločníkov viac, tak cez valné zhromaždenie menujú konateľa spoločne. Spoločníkom môže byť jednotlivec, čiže človek, ale aj nejaká iná obchodná spoločnosť.

Pokiaľ ide o práva spoločníka, okrem rozhodovania o konateľovi rozhoduje o smerovaní spoločnosti. Má tiež právo na podiel zo zisku, právo na prevod podielu na inú osobu, právo dostávať informácie o smerovaní spoločnosti od konateľa a právo rozhodovať na valnom zhromaždení, pokiaľ v s.r.o. firme niekoľko spoločníkov.

Z povinností sú najdôležitejšie vklad základného imania, ručenie za záväzky a úhrada strát do výšky vkladu a akceptovanie rozhodnutia valného zhromaždenia.

Konateľ a jeho postavenie, povinnosti a práva

Konateľ je osoba, ktorá sa stará o všetky praktické záležitosti podnikania danej obchodnej spoločnosti. Každá s.r.o. spoločnosť musí mať aspoň jedného konateľa.

Konateľ je podľa zákona štatutárny orgán spoločnosti, ktorý ju zastupuje navonok a riadi smerom do vnútra. Je oprávnený podpisovať v mene spoločnosti zmluvy, listiny, záväzky, uzatvárať obchody a komunikovať s úradmi a zákazníkmi navonok.

Ak je konateľov viacero, môžu im spoločník alebo spoločníci ustanoviť konanie spoločne alebo aj samostatne a to s vymedzením kompetencií. K povinnostiam konateľa patrí aj zabezpečenie vedenia účtovníctva, predkladanie účtovnej závierky, výkon funkcie podľa svojich najlepších schopností a informovanie o záležitostiach firmy.

Konateľ má právo na odmenu za výkon svojej funkcie, ale nie je to povinnosť. Naopak, konateľ má zodpovednosť za prípadné škody a túto zodpovednosť nemožno obmedziť ani vylúčiť. Na konateľa sa vzťahuje aj zákaz konkurencie pre spoločnosť, kde pôsobí.

Rozdiely v odvodoch? Môžu, ale aj nemusia byť

Pokiaľ ide o odvody na zdravotné alebo sociálne poistenie, situácia medzi konateľom a spoločníkom môže, ale aj nemusí byť, zhodná. Závisí od odvodov.

Čo sa týka odvodov do Sociálnej poisťovne, ak nie je ani jeden z nich zamestnancom a nemá žiadne odmeny, neplatia žiadne odvody. Ak však majú odmenu za výkon funkcie, podľa pravidelnosti a nepravidelnosti platia odvody buď 28,75 alebo 33,55 %. Ak budú vo vzťahu k firme v zamestnaneckom pomere, výška odvodov bude 34,6 %.

Pokiaľ ide o odvody do zdravotnej poisťovne, výhodnejšie postavenie má spoločník, ktorý neplatí žiadne odvody, ak nedostáva z s.r.o. žiadnu odmenu. V prípade, ak je osoba konateľom spoločnosti, musí si platiť minimálne zdravotné odvody.

V prípade vyplácania odmien za výkon funkcie je postavenie rovnaké. Či už ide o pravidelnú alebo o nepravidelnú odmenu, spoločník aj konateľ platia zdravotný odvod vo výške 14 %. Ak budú spoločník alebo konateľ vo firme zamestnaní na zamestnanecký pomer, zdravotnému odvodu sa tiež nevyhnú , aj v tomto prípade je 14 %.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.