Kto je tichý spoločník vo firme, aké je jeho postavenie v s.r.o. a ako vyzerá zmluva

tichý spoločník

Podnikanie formou tichého spoločenstva je niečo, čo nie je v našich končinách príliš rozšírené. Ide však o absolútne legálny a zákonný spôsob podnikania, ktorý so sebou prináša benefit anonymity a diskrétnosti. Svojim spôsobom ide o zmluvný vzťah s obojstranným prospechom, ktorý je definovaný cez paragrafy v Obchodnom zákonníku.

Čo je tiché spoločenstvo a kto je tichý spoločník

Pod pojmom tichý spoločník sa myslí forma podnikania podľa zmluvy o tichom spoločenstve. Tichý spoločník môže byť právnická aj fyzická osoba, ktorá takto vystupuje v obchodnej spoločnosti. Počet tichých spoločníkov v spoločnosti je neobmedzený.

Zmyslom tichého spoločenstva je zachovanie anonymity, nakoľko tichý spoločník nie je zapísaný ani v obchodnom registri a nikde oficiálne nemusí vystupovať.

Samotný zmluvný vzťah je založený na jednoduchej schéme: tichý spoločník poskytne spoločnosti určitý vklad a následne má z jej podnikateľskej činnosti prospech v podobe podiele na zisku. Zároveň však musí znášať aj riziká spojené s prípadnou stratou. Vklad tichého spoločníka sa po vložení nestáva súčasťou základného imania.

Práva a povinnosti tichého spoločníka

Základným právom tichého spoločníka vo vzťahu k obchodnej spoločnosti je právo na informácie. Obchodný zákonník uvádza, že tichý spoločník má právo nahliadať do účtovných záznamov a obchodných dokladov. Nemôže sa však aktívne podieľať na podnikateľskej činnosti a nemôže dávať konateľovi spoločnosti žiadne príkazy.

Na druhú stranu, spoločnosť je povinná informovať tichého spoločníka o podnikateľských zámeroch a podnikateľskej činnosti. Na požiadanie musí tiež poskytnúť spoločníkovi kópiu účtovnej závierky a rovnako tak aj riadnu výročnú správu spoločnosti.

Z pohľadu podnikania je dôležitým právom tichého spoločníka mať podiel na zisku z podnikateľskej činnosti. Na druhú stranu, jeho povinnosťou je podieľať sa aj na strate. Na tejto strate sa však tichý spoločník podieľa maximálne do výšky vkladu.

Vznik, postavenie a zánik tichého spoločenstva

Postavenie tichého spoločníka je na prvý pohľad bez rizika. Ak je však jeho meno zapísané v obchodnom registri alebo podniká so spoločníkom v spoločnosti spolu, musí ručiť aj za záväzky podnikateľa a vznikajú mu aj povinnosti voči tretím stranám.

Vznik a zánik tichého spoločenstva závisí od samotnej zmluvy. Začiatok tichého spoločenstva začína jej podpísaním a následným vložením vkladu. Zánik vzťahu je závislý od uplynutí vopred dohodnutej lehoty, písomnej výpovede, dosiahnutím straty prevyšujúcej vklad, ukončením podnikania alebo vyhlásením konkurzu na podnikateľa.

Tiché spoločenstvo je v podstate pasívna forma podnikania, pričom nemusí byť nutne spojená iba s právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Tichým spoločníkom môžete byť aj v komanditnej spoločnosti, družstve alebo aj voči SZČO.

Zisk z tichého spoločenstva, jeho účtovanie a dane

Zmyslom podnikania je vytvárať zisk. Tichý spoločník má zmluvne stanovený podiel na zisku a tento podiel je potrebné riadne účtovať a zdaniť. To, ako sa bude postupovať, závisí od toho, či je tichým spoločníkom fyzická osoba alebo právnická osoba.

V tom prvom prípade podlieha podiel na zisku zdaneniu zrážkovou daňou vo výške 7 %, pokiaľ ide o podnikanie na Slovensku. Zrážku dane vykoná obchodná spoločnosť, samotný tichý spoločník nemá potom už žiadne ďalšie povinnosti.

Ak je tichým spoločníkom právnická osoba, príjem z podielu na zisku nie je predmetom dane z príjmov. To neplatí, ak ide o príjem od spoločnosti, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, vtedy je daň 35 %. Výnimkou je aj stav, ak ide o verejnú obchodnú spoločnosť, vtedy je podiel súčasťou základu dane právnickej osoby.

Čo musí obsahovať zmluva o tichom spoločenstve?

Tiché spoločenstvo je založené na písomnej zmluve. Tá obsahuje obe zmluvné strany, čiže tak identifikáciu tichého spoločníka, ako aj identifikáciu spoločnosti, do ktorej bude vkladať svoje prostriedky. Zmluva tiež špecifikuje formu a hodnotu vkladu.

Súčasťou zmluvy je potom špecifikácia podnikateľského vzťahu. Ide najmä o definovanie právomocí tichého spoločníka vo vzťahu k podnikaniu a vzájomnej kooperácie.

V zmluve musí byť výslovne uvedený aj záväzok spoločnosti vyplatiť tichému spoločníkovi podiel na zisku a jeho presné stanovenie. To môže byť vyjadrené v percentách alebo zlomkoch. Súčasťou zmluvy by mali byť aj podmienky ukončenia alebo zániku zmluvného vzťahu. Ideálne je, ak je zmluva po podpísaní notársky overená.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.