Na čo nezabudnúť pri založení živnosti v roku 2020 a čo potrebujem? Týchto 5 vecí

Miesto podnikania živnostníka

Či už sa rozhodne pre založenie živnosti elektronicky cez internet, alebo budete chcieť celý proces absolvovať osobne na okresnom úrade, stále platí, že dodržanie postupu je nevyhnutné pre bezproblémový proces a minimalizáciu nutnosti opráv a časového zdržania. Toto je 5 najdôležitejších vecí, ktoré treba dodržať.

Odborná spôsobilosť

Prvou a najdôležitejšou vecou pri začiatku podnikania je odborná spôsobilosť. Tú je potrebné preukázať v prípade remeselných alebo viazaných živností, čo sú kategórie takého typu činnosti, ktorý si vyžaduje napríklad vyššie dosiahnuté vzdelanie či prax.

Preukázanie odbornej spôsobilosti je možné spraviť napríklad doložením dokladu o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, doložením osvedčenia o ukončení nejakého iného typu vzdelávania, prípadne doložením dokladu preukazujúceho predpísanú dobu praktického vykonávania činnosti.

Ak neviete vy ako budúci živnostník takúto odbornú spôsobilosť preukázať a nemáte ju, existuje zákonné riešenie v podobe ustanovenia zodpovedného zástupcu. Ten potom bude garantovať odborné a správne vykonávanie danej živnosti.

Sídlo a oprávnenie na jeho užívanie

Druhou dôležitou vecou, ktorú treba pri zakladaní živnosti vybaviť, je sídlo, odborne nazývané miesto podnikania. Ide o adresu, ktorá bude zapísaná v živnostenskom registri, pričom na tejto adrese musí mať živnostník svoje označenie a musí vedieť preberať poštu.

Adresa je určená aj na osobné návštevy úradov a inštitúcií. Na výber máte možnosť určiť si ako adresu podnikania svoje bydlisko, vtedy nepotrebujete doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť.

Ak budete mať ako sídlo prenajatú kanceláriu, potrebujete už mať súhlas s využitím týchto priestorov ako miesta podnikania. To isté platí aj v prípade virtuálneho sídla, čo je však z pohľadu administratívy najjednoduchšia voľba, rovnako tak aj najlacnejšia. Takéto potvrdenie vám na počkanie pošle poskytovateľ virtuálneho sídla.

Súhlasy a vyhlásenia zodpovedného zástupcu

V prípade, že podnikateľ sám nespĺňa všetky podmienky na prevádzkovanie konkrétnej živnosti a využije na to zodpovedného zástupcu, je potrebné doložiť ešte niekoľko špecifických administratívnych dokladov súvisiacich s jeho činnosťou. Nejde pri tom len o už spomínaný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť.

Zabudnúť netreba ani na súhlas tohto zodpovedného zástupcu s uvedením do funkcie, hoci ide na prvý pohľad o zbytočnú byrokraciu. Druhým dôležitým dokladom je vyhlásenie tohto zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 živnostenského zákona a o tom, že nie sú žiadne prekážky prevádzkovania danej živnosti.

Informovanie zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni

Nemenej dôležité je informovať zdravotnú poisťovňu, kde ste poistení, o tom, že si zakladáte živnosť. Z pohľadu typu poistenca totiž prechádzate z pôvodnej kategórie samoplatiteľa alebo inak poistnej osoby do kategórie povinne poistenej osoby na základe vykonávania samostatne zárobkovej činnosti, čiže živnosti.

Rovnako tak je dôležité informovať aj Sociálnu poisťovňu. V tomto prípade však majú začínajúci živnostníci výhodu v tom, že ak predtým nepodnikali, nemusia platiť odvody do Sociálnej poisťovne už od založenia živnosti. Tie sa im vypočítajú až na základe prvého podaného daňového priznania.

Úhrada správnych poplatkov

Ak už máte všetky administratívne formuláre vyplnené, netreba pochopiteľne zabudnúť ani na úhradu správnych poplatkov. Poplatok je možné zaplatiť viacerými spôsobmi, či už elektronickým kolkom v kolkovom automate na úrade, hotovosťou v pokladnici na úrade, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke.

Niektoré spôsoby sú špecifické v prípade elektronického a online zakladania živnosti, iné zas v prípade osobnej návštevy okresného úradu a odboru živnostenského podnikania. V prípade online zakladania vám príde predpis s presnou sumou do elektronickej schránky.

Kým v prípade osobného ohlasovania a zakladania živnosti platíte poplatky za všetky kategórie živností, čiže aj za voľnú živnosť a to 5 €, ak využijete internet, pri voľnej živnosti neplatíte nič. Pri ohlasovanej remeselnej alebo viazanej živnosti zas ušetríte polovicu, namiesto štandardného poplatku 15 € sa totiž platí iba 7,50 €.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.