Nezabudnite podať a zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2019, toto sú aktuálne sadzby

Motorové vozidlo daň

Začiatok roka 2020 sa nesie, podobne ako aj predošlé roky, v znamení podávania a platenia dane z motorových vozidiel. Daň za motorové vozidlá sa týka všetkých podnikateľov, ktoré využívajú motorové vozidlo na podnikateľské účely, či už naplno alebo čiastočne. Výpočet závisí od viacerých parametrov, premenných a podmienok.

Od čoho sa odvíja základ dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel za rok 2019 sa vypočítava podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a týka sa tých vozidiel, ktoré sú predmetom dane a nie sú od nej oslobodené.

Základom dane je jedna z troch premenných veličín a to podľa konkrétnej kategórie motorového vozidla. V prípade kategórií L, M a N, kedy je jediným zdrojom energie vozidla elektrina, sa ako základ dane berie výkon jeho motora vyjadrený v kW, čiže sa nepozerá na iné parametre typu hmotnosť a podobne.

Pri vozidlách kategórie L a M1, kde patria osobné vozidlá, sa ako základ dane berie zdvihový objem valcov motora vyjadrený v centimetroch kubických. Pri úžitkových vozidlách a autobusoch, čo sú kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až 04, sa ako základ dane použije najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Aké sú ročné sadzby dane za rok 2019

Pre rok 2019, čiže v prípade daňového priznania pre daň z motorových vozidiel podávaného začiatkom roka 2020, je ročná sadzba dane pre vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina, 0 Eur. Ak takéto vozidlo využívate na podnikanie, neplatíte vôbec žiadnu daň.

Pre osobné vozidlá potom závisí základná ročná sadzba od zdvihového objemu valcov motora. Do 150 cm3 je to 50 €, od 150 do 900 cm3 62 €, od 900 do 1200 cm3 80 €, od 1200 do 1500 cm3 115 €, od 1500 do 2000 cm3 148 €, od 2000 do 3000 cm3 zas 180 € a najviac platia majitelia tých vozidiel, ktorých objem je nad 3000 cm3, až 218 €.

Pre osobné a úžitkové vozidlá rozhodujú o základnej ročnej sadzbe dane dva parametre. Prvým je počet náprav, druhým celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť vyjadrené v tonách. Podľa toho je ročná sadzba od 74 € pri 1 alebo 2 nápravách a hmotnosti do 1 tony, až po 2375 € pri 4 a viac nápravách a hmotnosti nad 40 ton.

Zníženie sadzby dane podľa veku vozidla

Zo základnej sadzby dane z motorových vozidiel je možné získať zníženie a to v závislosti od veku, technicky povedané, od dátumu prvej evidencie vozidla, ktorý je napísaný vo veľkom technickom preukazu, čiže v osvedčení o evidencii, časť II.

Počas prvých 36 mesiacov evidencie vozidla sa zo základnej ročnej sadzby odpočíta 25 %, takže už aj nové vozidlo platí menej, ako je zákonom stanovená základná ročná sadzba. Po uplynutí prvých 36 mesiacov sa na 37. až 72. mesiac uplatní už menšie zníženie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel, konkrétne o 20 %.

Pre vozidlá spadajúce pod daňovú povinnosť, ktoré sú evidované 73 až 108 mesiacov od prvej evidencie, sa uplatňuje zníženie už len o 15 %. V 109. až 144. mesiaci evidencie sa použije pre vozidlo už základná a neupravená sadzba a pre staršie vozidlá potom nastáva naopak zvýšenie o 10 % alebo 20 % a to v závislosti od stúpajúceho veku.

Zníženie sadzby dane podľa iných podmienok

Okrem znižovania ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v závislosti od veku vozidla je možné využiť aj zníženie o 50 % podľa toho, aký pohon dané vozidlo používa. Takéto zníženie sa týka hybridných motorových vozidiel alebo hybridných elektrických vozidiel a vozidiel kategórií L, M a N s pohonom na CNG alebo LNG.

Rovnako tak je možné dosiahnuť zníženie ročnej sadzby dane na polovicu aj v prípade tých vozidiel kategórií L, M a N, ktoré využívajú vodíkový pohon. Zníženie o 50 % sa týka aj tých vozidiel, ktoré boli aspoň 60 krát v zdaňovacom období využité na tzv. kombinovanú dopravu, čiže ak nešlo čisto len o cestnú dopravu.

Najčastejšie sa jedná o železničnú dopravu, pričom podľa zákona platí, že ak bola na území SR prekonaná železničnou dopravou vzdialenosť v rámci jednej cesty nad 250 km, kombinovaná doprava sa počíta dvojnásobným koeficientom. To znamená, že aj jedna cesta vozidla podliehajúceho dani sa vďaka tomu počíta ako dve cesty.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.