Nezaplatenie nájomného počas „koronakrízy“ bude bez trestu. Tu sú podmienky odkladu nájmu aj pre podnikateľov

covid-19 príspevok

Firmy, živnostníci a podnikatelia počas aktuálnej krízy trpia nielen výpadkom príjmov, ale aj tým, že nemajú z čoho uhrádzať niektoré nevyhnutné výdavky a náklady potrebné pre podnikanie a podnikateľskú činnosť. Jedným z takýchto nákladov je aj platenie nájomného za prenajaté priestory. Práve tejto oblasti sa týka aj najnovšie opatrenie.

Koho sa odklad nájomného týka

Návrh novely zákona č. 62/2020 Z.z. sa týka fyzických osôb, ale aj podnikateľov, ktorí majú v prenájme byty, rodinné domy a iné bytové aj nebytové priestory. V praxi ide teda aj o priestory, ktoré slúžia ako obchod, prevádzka alebo prevádzkareň.

Pokiaľ teda podnikáte a máte napríklad predajňu s tovarom, prípadne obchodný či iný bytový alebo nebytový priestor, ktorý slúži na kontakt so zákazníkom za účelom poskytovania služieb, môžete využiť novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom a ochorením COVID-19.

Aby ste mohli siahnuť po možnosti odkladu nájomného, musíte byť v omeškaní jeho splácania v dôsledku okolností spojených práve s ochorením COVID-19. To znamená v praxi to, že ste museli prestať podnikať z dôvodu legislatívnych obmedzení, čiže po tom, čo štát nariadil uzatvorenie vášho typu prevádzky a podnikania.

Odklad splácania nájmu, nie jeho odpustenie

Skôr, ako bolo prijaté spomínané opatrenie, sa na verejnosti a v médiách diskutovalo o viacerých možnostiach. Aktuálne prijatá novela zákona umožňuje nakoniec „len“ odklad splácania nájmu, nejedná sa teda o jeho úplné odpustenie či preplatenie.

Zákon totiž hovorí, že prenajímateľ nemôže jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti pre omeškanie nájomcu s platením nájomného, pokiaľ boli dôvodom omeškania okolnosti spojené so šírením vírusu COVID-19. Zároveň však nehovorí, že sa jedná o odpustenie nájomného, to bude potrebné zaplatiť, akurát neskôr.

Vzhľadom na to, že tento zákaz jednostranného ukončenia sa vzťahuje na obdobie do konca roka 2020, je logické, že práve toto je hraničný termín, dokedy bude potrebné nájom ukončiť. Po tomto období, čiže od 1.1.2021, už môže prísť k výpovede zo strany vlastníka nehnuteľnosti, pokiaľ bude naďalej neuhradený omeškaný nájom, prípadne nepríde k dohode.

Podmienky odkladu nájmu pre podnikateľov

Čo sa týka konkrétnych podmienok odkladu nájmu, zákon nejde do úplných detailov v každej oblasti, niektoré okolnosti sú však jasné už teraz. Okrem už spomínanej podmienky, že neschopnosť splácania nájmu je naviazaná na okolnosti súvisiace s aktuálnou pandémiou koronavírusom, ide aj o obdobie, za aké sa nájom odkladá.

V tomto nove zákon jasne špecifikuje, že ide o obdobie od 1.4.2020 do 30.6.2020. Pokiaľ by ste sa teda ocitli v omeškaní s nájmom za júl a ďalšie mesiace, nebude sa na vás ochrana v podobe odkladu splácania nájmu už vzťahovať.

Tento odklad zahŕňa nielen sumu za samotný prenájom priestorov, ale aj sumu za platby s tým súvisiace, najmä za elektrinu, vodu, plyn, telekomunikačné služby a podobne.

Aby si podnikateľ mohol ochranu pred vypovedaním nájomnej zmluvy uplatniť, musí hodnoverným spôsobom preukázať vlastníkovi nehnuteľnosti, že nemohol podnikať z dôvodu prekážky na strane zákazu od príslušných štátnych inštitúcií.

Nepotrebujete nutne priestor? Zvoľte si virtuálnu kanceláriu

Možnosťou, ako do budúcnosti ušetriť, je aj využitie virtuálnej kancelárie. Odborne sa tejto službe hovorí virtuálne sídlo a u nás jeho výhody objavuje čoraz viac firiem aj živnostníkov. Tie finančné sú pritom iba jednou stránkou mince.

Zhruba 10 násobná úspora mesačných nákladov oproti klasickému prenájmu kancelárie určite poteší, ale spolu s ňou získate aj komplexný administratívny servis a s tým spojené benefity. Zároveň dodržíte striktné oddelenie súkromného a pracovného života.

Virtuálne sídlo ponúka služby označenia sídla presne v súlade so zákonom, preberania všetkej pošty a korešpondencie a tiež preposielanie tejto pošty a korešpondencie na adresu, ktorú si zvolíte. Kvalitnejší poskytovatelia služby virtuálneho sídla okrem toho majú v ponuke aj administratívne služby či možnosť krátkodobého prenájmu miestnosti na rokovanie.

Využitie virtuálnej kancelárie je vhodné pre tých podnikateľov, ktorí nepotrebujú mať nutne nejaký obchodný priestor a vedia svoje podnikanie vykonávať aj bez neho.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.