Novinky v podnikaní a pre podnikateľov na rok 2018

Každý rok sa so železnou pravidelnosťou menia a aktualizujú niektoré dôležité čísla, finančné limity a konkrétne podmienky súvisiace s podnikateľskou činnosťou. Oproti predošlému roku nastali aj v roku 2018 viaceré zmeny a novinky, niektoré už od jeho začiatku, iné až v jeho priebehu. Tu je prehľad tých najdôležitejších.

Každý rok sa so železnou pravidelnosťou menia a aktualizujú niektoré dôležité čísla, finančné limity a konkrétne podmienky súvisiace s podnikateľskou činnosťou. Oproti predošlému roku nastali aj v roku 2018 viaceré zmeny a novinky, niektoré už od jeho začiatku, iné až v jeho priebehu. Tu je prehľad tých najdôležitejších.

Zvýšenie minimálnej mzdy

Od začiatku roka 2018 sa zvýšila minimálna mzda a to na sumu 480 Eur mesačne. Čistá minimálna mzda stúpne o 29,07 Eur, avšak celková cena práce stúpne pre zamestnávateľa až o 87,85 Eur. Dôvodom veľkého rozdielu je, že zamestnávateľ si nemôže uplatniť na rozdiel odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

Vyššie odvody

V roku 2018 prichádza aj ku každoročnej zmene odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Minimálna výška mesačných odvodov na sociálne poistenie bude 151,16 €, minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie stúpnu a 63,84 €. Tieto čísla sú dôležité pre živnostníkov a tých, čo si vyplácajú vo firme minimálnu mzdu.

Príležitostný príjem do 500 Eur

Druhou zmenou je posudzovanie jednorazového príležitostného príjmu fyzickej osoby do 500 Eur nadobudnutého na základe zmluvy o dielo, príkaznej zmluvy alebo mandátnej zmluvy. Po novom už nebude tento príjem oslobodený od dane a zároveň si ho už podnikateľ nebude môcť dať do nákladov.

Archivácia účtovníctva

Novinky a zmeny sa dotkli v roku 2018 aj archivácie účtovníctva. Po starom bolo potrebné účtovníctvo archivovať 5 rokov, po novom sa táto lehota predlžuje na 10 rokov. Táto lehota však platí len na už uzavreté účtovné roky a na doklady, ktorým do 31.12.2017 neuplynula 5 ročná lehota.

Daň pri odchode firmy

Ak by ste sa rozhodli presunúť podnikanie za hranice, od roku 2018 to budete mať horšie. Od 1. januára sa totiž zaviedla nová daň vo výške 21 %, ktorá bude vyčíslená v osobitnom základe dane. Predmetom zdanenia bude majetok presunutý mimo územia SR, pri ktorom sa uplatní fikcia predaja tohto majetku.

Súhlas štatutára

Menovanie do funkcie člena orgánu firmy bude podmienené explicitne vyjadreným súhlasom. Súhlas musí byť udelený písomné, musí byť priložený podpisový vzor a pravosť podpisu musí byť overená úradne. Súhlas s menovaním sa zároveň prikladá k návrhu na zápis firmy do Obchodného registra.

Ručenie za záväzky firmy

Od roku 2018 sa zavádza ručenie za záväzky firmy v prípade transakcie, ktorá dostane firmu do úpadku. Cieľom je zvýšiť ochranu veriteľov na úkor osôb ovládajúcich väčšinový podiel, ktoré by chceli svojim konaním podstatne prispieť k úpadku ovládanej firmy. Tí budú za záväzky firmy potom ručiť.

Povinná elektronická komunikácia

Komunikácia s daňovými úradmi bude od roku 2018 viac elektronická. Priznanie k dani z motorových vozidiel či k dani z príjmu a bude podávať už len elektronicky, pričom táto novinka sa týka obchodných spoločností a právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri.

Prevod obchodného podielu

Od tohto roku sa zaviedli aj novinky a zmeny pri prevode obchodného podielu firmy. Aby mohla firma previesť svoj obchodný podiel od 1.1.2018, nesmie byť subjektom v niektorých typoch konania. Ide o konanie o jej zrušení na základe súdneho rozhodnutia a konania týkajúce sa vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Prísnejšia ochrana osobných údajov

Táto novinka platí od 25. mája 2018 a je známa pod skratkou GDPR. Zmena sa týka všetkých podnikateľov, ktorí nejakou formou spracúvajú osobné údaje. Rozšírili sa povinnosti ohľadom oznámenia, prenosu či vedenia záznamov súvisiacich s osobnými údajmi a prísnejšie sa na túto problematiku bude pozerať aj Úrad na ochranu osobných údajov.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.