Odklad splátok pre úvery, pôžičky a leasing sa týka SZČO aj firmy. Aké sú podmienky a kde dať žiadosť?

covid-19 príspevok

V rámci ďalších opatrení súvisiacich s koronavírusom a ochorením COVID-19 len nedávno schválila vláda odloženie splátok úveru a leasingových splátok. Tento odklad sa týka tak bežných ľudí, ktorí to využijú najmä na hypotéky, spotrebné úvery a menšie pôžičky, ako aj živnostníkov, podnikateľov a menších firiem. Ako postupovať?

Kto môže o odloženie úverov a leasingu požiadať?

Okrem fyzických osôb, čiže „bežných ľudí“, môžu využiť možnosť odkladu splácania úveru a leasingu aj podnikatelia. Pokiaľ ide o právne formy, môže ísť tak o živnostníkov, ako aj o malé a stredné podniky v podobe právnických osôb.

V jednom aj druhom prípade platí, že takáto firma alebo podnikateľ môžu zamestnávať najviac 250 zamestnancov. Zároveň existuje j finančné hľadisko, kde sú dôležité dva ukazovatele. Posudzuje sa ročný obrat, ten môže byť najviac do výšky 50 miliónov €, prípadne celková ročná súvaha, v jej prípade je limit najviac 43 miliónov €.

Okrem toho je dôležité aj to, aby SZČO alebo firma neboli v omeškaní so splácaním úveru o viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nesie byť v omeškaní pri inom úvere so sumou rovnou alebo väčšou, ako je suma 100 €.

Podmienky a postup pre odklad splácania úverov v bankách

V prípade úverov môžu živnostník aj obchodná spoločnosť požiadať o odklad splátok na základe opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 pri splátkových úveroch splácaných podľa splátkového kalendára, ako aj pri úveroch splatných jednorazovo, tzv. termínovaných úveroch. Pri iných úveroch je to možné na základe dohody s bankou.

Odklad splácania je možný najviac na obdobie 9 mesiacov, môže to však byť aj menej. Odklad neznamená odpustenie splátok, len odloženie povinnosti zaplatiť splátky istiny a úrok na neskôr. Aj počas odkladu sa úver naďalej úročí.

Odklad splátok nemá vplyv na splácanie poistného splátok, pokiaľ toto poistné bolo dohodnuté v zmluve o úvere. Poistné sa spláca aj naďalej, rovnako aj poplatok za správu úveru. Žiadosť o odklad je možné podať písomne aj e-mailom, vtedy treba podpísanú žiadosť naskenovať alebo odfotiť. Odloženie splátok úveru je bez akýchkoľvek poplatkov navyše.

Podmienky a postup pre odklad splátok za leasing

Čo sa týka odkladu splátok za leasing, najčastejšie ide o leasing vozidiel, strojov alebo zariadení využívaných na podnikanie, tu platia podmienky pre okruh žiadateľov spomínané v prvej časti. O odklad je možné požiadať iba pre finančný leasing, nie pre operatívny leasing.

Tak, ako pri úveroch, ani pri leasingu neznamená odklad splátok ich odpustenie, dochádza iba k odloženiu povinnosti zaplatiť splátku, respektíve istinu a úrok, na neskôr.

Firma aj SŽOC môžu požiadať v žiadosti o odklad mesačných splátok leasingu najviac na 3 mesiace. V prípade potreby je možné predĺžiť toto obdobie o ďalšie 3 mesiace, na predĺženie je však potrebné vyplniť osobitnú žiadosť po uplynutí prvej lehoty. Leasing sa aj po dobu odkladu úročí ďalej, za odklad sa neúčtujú žiadne poplatky.

Dočasná ochrana na odvrátenie krachu

Vláda zároveň prijala tzv. dočasnú ochranu pre tie firmy, ktoré majú problém splácať úvery a faktúry. Vďaka tejto ochrane ich veritelia nebudú môcť poslať do konkurzu, siahnuť na ich majetok cez záložné právo alebo riešiť dlh exekučnou cestou.

Aby firma mohla takúto dočasnú ochranu požívať, musí splniť viacero podmienok:

  • nesmie ísť o podnikateľský subjekt, ktorý by bol v úpadku už pred dátumom 12. marec, kedy prišlo k obmedzeniu prevádzkovania niektorých podnikateľov
  • nesmie ísť o banku, poisťovňu alebo iný typ finančnej inštitúcie
  • vlastníci firmy nesmeli počas roku 2020 urobiť žiadny krok, ktorý by ohrozil finančnú stabilitu firmy, rovnako tak si už nesmeli vyplatiť dividendy

V prípade, že by podnikateľský subjekt tieto podmienky splní, môže miestne príslušný súd podľa svojho sídla požiadať o takúto dočasnú ochranu. Ak mu ju schváli, ochrana bude poskytnutá bezodkladne. Zatiaľ platí, že dátumovo sa ochrana poskytuje do 1. októbra 2020, v prípade potreby ju môže vláda predĺžiť do 31. decembra 2020.

Vďaka tejto ochrane bude firma chránená dokonca aj pred vypovedaním zmluvy ohľadom dodávok služieb či tovaru. Podnikateľ pod dočasnou ochranou si však nesmie rozdeliť zisk či zdroje firmy a nesmie ani predávať firemný majetok.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.