POSTUP: Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

V tomto roku už budú spoločnosti platiť daňovú licenciu za predchádzajúci rok 2014. Pokiaľ ste však vstúpili do konca roka (podpísali ste pred notárom najneskôr 31.12.2014 Rozhodnutie jediného spoločníka o vstupe do likvidácie, resp. Zápisnicu z VZ spoločnosti), daňovú licenciu platiť nebudete. Likvidácia môže byť zapísaná do ORSR i po 31.12.2014, kľúčový je práve dátum podpisu na rozhodnutí a osvedčenie pravosti podpisu u notára.

Mimoriadna účtovná závierka

Pred samotným vstupom do likvidácie je nutné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a zistiť zostatky v účtovníctve predmetnej spoločnosti. Častokrát sa stáva, že podnikatelia nepoznajú účtovný majetkový stav spoločnosti. Dôležitý je najme stav pokladnice, teda peniaze spoločnosti mimo bankového účtu.

Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka

Rozhodnutie jediného spoločníka (v prípade jednoosobovej spoločnosti), resp. rozhodnutie z VZ je konštitutívne, čiže registrový súd zapíše deň vstupu do likvidácie podľa rozhodnutia spoločníkov. Pri VZ je nutné, aby zrušenie spoločnosti schválila dvojtretinová väčšina spoločníkov. Je nutné vymenovať likvidátora spoločnosti (môže byť konateľ ako fyzická osoba, prípadne i iná právnická spoločnosť) a jeho spôsob konania. Spoločníci musia odsúhlasiť používanie obchodného mena s dodatkom “v likvidácii”.

Obchodný register a Obchodný vestník

Návrh na zápis vstupu do likvidácie podáva likvidátor, pravosť jeho podpisu na návrhu musí byť úradne osvedčená. Registrový súd vykoná zápis zmien do OR do 2 pracovných dní, po zápise je nutné oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie aj do Obchodného vestníka, lehota však nie je zákonom stanovená, bez zápisu do neho však nie je možné ukončiť výmaz spoločnosti. V Obchodnom vestníku musia byť informácie o vstupe do likvidácie zverejnené minimálne 3 mesiace.

Daňový úrad a iné inštitúcie

Likvidátor je povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie správcovi dane v lehote do 30 dní, zároveň musí predložiť i kartičku DIČ, pŕipadne i IČ DPH, kvôli úprave obchodného mena s dodatkom “v likvidácii”. Následne je nutné oznámiť tieto skutočnosti i zdravotnej a sociálnej poisťovni. Pri každej zmene má podnikateľ povinnosť oznámiť ju správcovi dane, preto je nutné do 30 dní daňovému úradu oznámiť zmenu obchodného mena s dodatkom “v likvidácií” a vymenovanie likvidátora, vhodné je priložiť i aktuálny výpis z ORSR a DIČ kartičku, daňový úrad Vám vydá novú. Oznámenie sa vykonáva formulárom, ktoré si môžete stiahnuť na: FinancnaSprava.sk Taktiež je nutné k dátumu vstupu do likvidácie zostaviť účtovnú závierku.

Valné zhromaždenie

Po uplynutí trojmesačnej lehoty od zverejnenia v Obchodnom vestníku je možné zabezpečiť rozhodnutie spoločníkov o skončení likvidácie formou VZ. Likvidátor na ňom predkladá spoločníkom mimoriadnu likvidačnú súvahu, ktorá zachytáva výsledný účtovný stav a taktiež návrh na rozdelenie likvidačného zostatku (peniaze v pokladni).

Potrebné potvrdenia

Likvidátor skompletizuje zápisnicu z VZ, konečnú správu likvidátora, schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, likvidačnú účtovnú závierku s daňovým priznaním, kolky v hodnote 9,5 EUR a požiada správcu dane o vydanie súhlasu s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Pokiaľ spoločnosť vlastnila i nehnuteľnosť, je nutné požiadať o vydanie súhlasu i obec.

Výmaz spoločnosti z obchodného registra

Pokiaľ má likvidátor k dispozícii už všetky potrebné súhlasy k výmazu spoločnosti, podáva návrh na výmaz spoločnosti. Výmazový formulár podpisuje likvidátor a jeho podpis na návrhu musí byť riadne úradne osvedčený. Finálny návrh na výmaz spoločnosti musí obsahovať:

  1. zápisnica z VZ, príp. rozhodnutie jediného spoločníka o vstupe do likvidácie
  2. zápisnica z VZ, príp. rozhodnutie jediného spoločníka o ukončení likvidácie
  3. prezenčná listina
  4. súhlasy správcu, resp. správcov dane
  5. likvidačná účtovná súvaha
  6. konečná správa likvidátora
  7. schváleny návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku
  8. potvrdenie o zverejnení výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku
Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.