Prevádzkovanie taxislužby – otázky a odpovede?

Aké sú základné podmienky na prevádzkovanie taxislužby?

Prevádzkovanie taxislužby patrí medzi koncesované živnosti. To znamená, že na túto činnosť je potrebné získať od príslušného úradu koncesiu. Za týmto účelom je potrebné mať garanta odbornej spôsobilosti a preukázať finančnú spôsobilosť.

Kde je možné vybaviť koncesiu na prevádzku taxislužby?

Za vydávanie koncesie pre taxislužby je zodpovedný miestne príslušný Okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Miestna príslušnosť sa určuje podľa sídla spoločnosti.

Kde je možné prevádzkovať taxislužbu?

Taxislužbu je možné prevádzkovať iba tam, kde to definuje vydaná koncesia. Koncesia je vydávaná krajom na územie daného kraja. Za určitých okolností je možné rozšíriť územné pôsobenie aj na iné kraje. Musí sa to však stať so súhlasom príslušných krajov.

Je možné podnikanie pod voľnou živnosťou  nepravidelnej prepravy osôb?

Takéto podnikanie nie je možné, keďže tento druh živnosti už neexistuje. Na prepravu  do 9 ľudí je potrebné získať živnosť pre taxislužbu. Toto platí pre všetky druhy nepravidelnej prepravy ľudí – prepravu ľudí na letiská či prepravu ľudí na opatrovateľské služby v zahraničí.

Chcem prepravovať osoby do Rakúska. Je to možné?

Pokiaľ ste držiteľom koncesie pre taxislužbu, tak ľudí do Rakúska prepravovať môžete. V tejto oblasti však legislatíva v Európe nie zjednotená. Je potrebné sa riadiť pravidlami v každej jednej krajine. V prípade Rakúska tak môžete ľudí do krajiny voziť voľne. Opačným smerom to však nie je vôbec také jednoduché. Budete musieť získať špeciálne povolenie v Rakúsku.

Jednoducho – pokiaľ chcete niekoho dopraviť na viedenské letisko, nič vám v tom nebráni. Pokiaľ by ste však chceli niekoho zobrať z viedenského letiska smerom späť na Slovensko, potrebujete rakúske povolenie.

Aké vozidlo je možné použiť na prevádzkovanie taxislužby?

Minimálny vek vozidla je 8 rokov. Meria sa vek od jeho uvedenia do prevádzky. Toto vozidlo je následne možné následne prevádzkovať po dobu platnosti koncesie – teda 10 rokov. Avšak za predpokladu, že vozidlo bude mať platnú STK a EK.

Môže byť vozidlo evidované vo viac ako jednej koncesii?

Každé vozidlo môže byť evidované iba v jednej koncesii. V nej má pridelené evidenčné číslo, ktoré je jedinečné.

Kto môže byť vodičom taxislužby?

Osoba, ktorá je minimálne tri roky držiteľom vodičského oprávnenia

Vodič musí mať minimálne 21 rokov

Vodič musí byť v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony

Vodič musí byť bezúhonný – musí predložiť najviac 3 mesiace starý výpis z registra trestov

Preukaz vodiča taxislužby bez skúšok? Je to možné?

Preukaz vodiča taxislužby získava bez skúšok osoba, ktorá je držiteľom odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa taxislužby. Táto osoba získava preukaz vodiča taxislužby na základe žiadosti. Nemusí robiť žiadne skúšky.

Akou formou môže byť vodič spojený s taxislužbou?

musí mať s prevádzkovateľom pracovnú zmluvu

prácu môže vykonávať aj ako samostatne zárobková osoba

Aké sú kroky po získaní koncesie na taxislužbu?

Predmet činnosti taxislužby je potrebné zapísať do obchodného registra. Zároveň je potrebné do 30 dní začať taxislužbu prevádzkovať. Ak podnikateľ nezačne taxislužbu prevádzkovať do tohto času, zo zákona mu môže byť koncesia odňatá.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.