Príspevok na podnikanie: kto ho môže získať, aké sú podmienky a aká je jeho výška

príspevok na podnikanie

Chceli by ste začať podnikať, rozbehnúť živnosť a byť konečne „sám sebe pán“? Ak hľadáte prostriedky, ktoré by vám v začiatkoch pomohli, jednou z možností môže byť aj príspevok na samostatne zárobkovú činnosť. Ten poskytuje úrad práce a takto môžete získať finančnú injekciu až do výšky takmer 6.000 €. Aké sú podmienky?

Čo je príspevok na podnikanie a jeho začiatok

Finančná injekcia pre začínajúcich podnikateľov nie je u nás žiadna novinka. Ide o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý poskytuje miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a to na základe zákona o službách zamestnanosti.

Cieľom príspevku je pomôcť začínajúcim podnikateľom s prvotnými nákladmi na podnikanie, pokiaľ pôjde o podnikanie vo forme živnosti alebo vo forme poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch. Suma, ktorú takto získate, by mala byť čiastočnou úhradou nákladov a jej výška závisí od toho, v ktorom regióne budete podnikať.

Na získanie príspevku nie je právny nárok, to znamená, že ho nezíska automaticky každý jeden začínajúci podnikateľ. Na druhú stranu, ide o nástroj, ktorý môže pomôcť zvládnuť

Podmienky na získanie príspevku

Aby ste mohli o príspevok požiadať, musíte splniť niekoľko podmienok. Tou prvou je, že budete aspoň 3 mesiace vedený na miestne príslušnom úrade práce. V prípade, ak ste už predtým podnikali, musíte byť vedený na úrade najmenej 12 mesiacov.

Druhou podmienkou je, že príspevok môžete získať iba vtedy, ak plánujete podnikať formou živnosti, poľnohospodárskej výroby alebo hospodárenia v lesoch v súlade so zákonom o živnostenskom podnikaní alebo zákonom o súkromnom podnikaní občanov. Pokiaľ by ste teda chceli podnikať založením „eseročky“, príspevok nezískate.

Treťou dôležitou podmienkou je, že podnikanie musí trvať minimálne tri roky, musíte sa k tomu zaviazať už pri podaní žiadosti. Žiadosť sa dáva v písomnej forme a to na úrad práce podľa toho, v ktorom mieste alebo okrese budete chcieť podnikať.

Koľko si môžete požičať a ako je to s vyplatením

Výška príspevku závisí od celkovej ceny práce, regiónu, kde budete podnikať a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v danom okrese. Rozlišuje sa tiež to, či ide o podnikanie v bratislavskom kraji alebo v ostatných krajoch na Slovensku.

Ak budete chcieť získať príspevok a podnikať v bratislavskom kraji, môžete získať maximálne 3.704,45 €. V prípade, že to bude v krajoch, kde je miera evidovanej nezamestnanosti nižšia alebo rovná, ako je priemer, je maximálna suma príspevku 4.445,34 €. Pre ostatné kraje je možné získať ešte viac a to až do 5.927,12 €.

Pokiaľ vám úrade poskytnutie príspevku schváli, do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia dohody o jeho poskytnutí vám vyplatí najviac 60 % z poskytnutej sumy. Zvyšok, najviac do 40 %, získate po predložení prvej správy po 1. roku podnikania.

Ďalšie povinnosti súvisiace s príspevkom na podnikanie

Aby ste mohli príspevok získať, musíte podať písomnú žiadosť. Potrebné je vypracovať aj podnikateľský plán a kalkuláciu nákladov. Absolvovať musíte test pripravenosti na začatie podnikania a absolvovať osobné konanie pred komisiou.

Po tom, čo vám komisia príspevok schváli a úrad práce vyplatí, máte 12 mesiacov na to, aby ste ho použili. Po uplynutí tejto lehoty musíte predložiť úradu doklady o použití peňazí a správu o prevádzkovaní živnosti a to do 3 mesiacov od uplynutia 1. roku. Následne vám môže komisia schváliť vyplatenie aj zostatku príspevku.

Podobné správy musíte predložiť aj po 2. a aj po 3. roku podnikania. Živnosť musíte prevádzkovať plné 3 roky a nevyužitú časť príspevku treba vrátiť.

Nezabudnite si vybaviť sídlo podnikania

Bez ohľadu na to, či získate alebo nezískate príspevok na podnikanie, dokonca aj bez ohľadu na to, či budete podnikať vo forme živnosti alebo ako právnická osoba, potrebujete mať oficiálne sídlo podnikania. To je zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri a ide o kontaktnú adresu pre úrady, inštitúcie aj pre zákazníkov.

Nemusí ísť o tú istú adresu, ako bude adresa prevádzkovania podnikania, napríklad obchod, predajňa alebo priestor na poskytovanie služieb. Sídlo však mať musíte a ak nechcete miešať spolu podnikanie a súkromný život, máte na výber iba dve možnosti.

Tou prvou je mať sídlo v prenajatých priestoroch, tou druhou zriadenie virtuálneho sídla, ktoré ponúkame aj my. Okrem finančných výhod má druhá možnosť aj ďalšie benefity. Ktoré? Tu je ich zhrnutie a odporúčame vám dobre ich zvážiť, uvidíte, vyplatí sa to!

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.