Prvá pomoc ++: viac pre s.r.o., SZČO, zamestnávateľov a zamestnancov

covid-19 príspevok

Živnostníkom, zamestnávateľom, s.r.o. spoločnostiam aj zamestnancom. Tým všetkým pomáha štát v období pandémie koronavírusu cez balíčky a schémy známe aj ako Prvá pomoc. Pomoc má viaceré opatrenia, v závislosti od toho, pre koho je určená a v akej situácii žiadateľ je. Po novom dochádza k jej rozšíreniu.

Pre koho je nová Prvá pomoc ++ určená

Program pomoci od štátu môžu využiť podnikatelia, ktorí začali podnikať najneskôr 1.2.2020. Môže ísť o zamestnávateľov v podobe právnických aj fyzických osôb, pri právnických ide najčastejšie o s.r.o. a a.s. spoločnosti, pri fyzických o SZČO.

V prípade príspevku pre zamestnancov môžu o tento príspevok požiadať zamestnávatelia na tých zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr 1.2.2021.

Okrem toho môžu o pomoc požiadať aj ľudia so súbehom pracovného pomeru a zárobkovej činnosti. Iný príjem sa odpočíta potom od výšky príspevku. Súbežná podpora zo schém pomoci iných ministerstiev je v prípade Prvej pomoci ++ dovolená. Môže ísť o pomoc zo strany ministerstiev hospodárstva, dopravy aj kultúry.

Novinkou v prípade Prvej pomoci ++ je predĺženie termínu na čerpanie pomoci. Po novom bude možné čerpať všetky príspevky a podpory až do 30.06.2021. Žiadosti za obdobie do decembra 2020 bude možné podávať až do konca februára 2021.

Prvá pomoc ++ zamestnávateľom na zamestnancov

V Prvej pomoci + platilo, že sa pre tých zamestnávateľov, ktorí splnili podmienky, preplácala celková cena práce na zamestnanca až do výšky 80 %. Maximálna výška pomoci v tomto prípade bola ohraničená sumou 1.100 €, predtým to bolo iba 880 €.

V novom balíčku Prvá pomoc ++ nastali nasledovné zmeny:

 • v rámci tohto opatrenia, ktoré je označené ako 1A a 3A, sa zvyšuje percentuálna výška preplácanej pomoci zamestnávateľovi na zamestnanca
 • po novom tak dochádza k preplácaniu až 100 % ceny práce, čiže všetkých nákladov zamestnávateľa na zamestnanca, vrátane odvodov a daní
 • absolútny limit v podobe 1.100 € zostáva zachovaný
 • zmena týkajúca sa percentuálneho preplácania pomoci nastáva aj v opatrení 3B, kde je možné preplácať podľa poklesu obratu tiež až 100 % ceny práce

Opatrenia 1A a 3A sa týkajú zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta v prípade prerušenia alebo obmedzenia prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Udržať pracovné miesto musia ešte aj ďalšie 2 mesiace.

Opatrenie 3B sa týka zamestnávateľov, ktorý udržia pracovné miesta počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a ešte aj ďalšie 2 mesiace. V tomto opatrení sa prihliada na pokles obratu a podľa toho sa vypočíta výška príspevku. Rozšíri sa počet kategórií podľa poklesu a to zo súčasných štyroch až na sedem.

Prvá pomoc ++ pre SZČO, ktoré majú príjem z podnikania

Ak ste živnostník a začali ste podnikať do 1.2.2021, môžete využiť pomoc v rámci opatrenia číslo 2. Ide o schému pomoci, ktorá sa vzťahuje čisto na SZČO.

Tá sa vzťahuje na tie SZČO, ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušili vykonávanie a prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Druhou alternatívou je, že podnikajú, ale nastal u nich pokles tržieb najmenej o 20 %.

Kým v schéme Prvá pomoc + sa vyplácal príspevok do výšky najviac 810 €, v novej schéme Prvá pomoc ++ je to zvýšené o 60 €, maximum je teda 870 €. Zmení sa aj odstupňovanie pomoci podľa pásiem poklesu. Doteraz to bolo po 20 %, po novom to bude odstupňované v poklese od 20 % do 80 % obratu v pásmach po 10 %.

Po novom vyzerá výška pomoci podľa poklesu takto:

 • pri poklese od 20 % do 29,9 % je príspevok 330 €
 • pri poklese od 30 % do 29,9 % je príspevok 420 €
 • pri poklese od 40 % do 29,9 % je príspevok 510 €
 • pri poklese od 50 % do 29,9 % je príspevok 600 €
 • pri poklese od 60 % do 29,9 % je príspevok 690 €
 • pri poklese od 70 % do 29,9 % je príspevok 780 €
 • pri poklese 80 % a viac je to 870 €

Prvá pomoc ++ pre SŽCO a jednoosobové s.r.o. bez príjmu z podnikania

Poslednou kategóriou, ktorej sa týka pomoc označená ako 4A a 4B, sú živnostníci a s.r.o. s jediným spoločníkom. V prípade, ak nemajú príjem z podnikania, môžu požiadať o príspevok mesačne 360 €, pôvodne bol tento príspevok 315 €.

Aby bolo možné požiadať o túto pomoc, nesmie mať žiadať od 1.10. žiadny iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti. Výnimkou sú príjmy dosiahnuté z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 %.

Tip na záver pre živnostníkov: ak chcete čerpať viac ako 360 €, poistite sa dobrovoľne na nemocenské a dôchodkové poistenie. Môžete potom využiť pomoc č.2.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.