Registrácia ochrannej známky

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach určuje podmienky pre zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. Zákon ďalej špecifikuje označenia či pomenovania, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou lebo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo obsahujú názvy štátov, sú zhodné s už zapísanou známkou a podobne. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky.

Podanie prihlášky pre registráciu

Po uistení sa, že je ochranná známka vhodná, spĺňa zákonné kritéria ochrannej známky a podnikateľ si je istý jej registráciou, je potrebné vyplniť prihlášku a adresovať ju Úradu priemyselného vlastnícka Slovenskej republiky. Prihlášku  je možné podať osobne, elektronicky alebo poštou. Po podaní prihlášky má prihlasovateľ právo prednosti a začína približne 7-mesačné správne konanie o zápise ochrannej známky. Ak voči zápisu vzniknú rôzne námietky či odvolania, predlžuje sa tento proces až na dobu jedného roka.

Obsah tlačiva žiadosti na zápis

Prihlášku na zápis ochrannej známky do registra nájdete na web stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR. V žiadosti je potrebné vyplniť identifikačné údaje prihlasovateľa (obchodné meno, sídlo, kontakt), identifikačné údaje jeho zástupcu, vyobrazenie prihlasovaného označenia, zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie platné ako ochranná známka a podpis prihlasovateľa. Okrem vyplnenia prihlášky je potrebné zaplatiť aj správny poplatok v sume 166 Eur (platí pre 3 triedy tovarov alebo služieb). Ak má prihlasovateľ záujem zapísať viac ako 3 triedy, za každú ďalšiu triedu sa uhrádza poplatok vo výške 17 Eur. V prípade elektronického podania žiadosti sa výška poplatku môže znížiť až o 50%.

Prieskumy prihlášky

Po podaní žiadosti o registráciu ochrannej známky a zaplatení správneho poplatku nasledujú dva prieskumy prihlášky – formálnyvecný. Vo formálnom prieskume sa kontrolujú náležitosti prihlášky a tiež správne zatriedenie tovarov a služieb podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb. Po odstránení prípadných nedostatkov prichádza na rad vecný prieskum. V tomto prieskume úrad posudzuje, či prihlásené označenie spĺňa zákonom stanovené podmienky na zápis. Návrh na zápis môže byť zamietnutý v prípade, že ochranná známka nespĺňa podmienky – napríklad nemá dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, je v rozpore s verejným poriadkom, známku už existuje a podobne.

Zverejnenie prihlášky, námietky, zápis

V prípade, že vecný prieskum nespôsobí zastavenie konania alebo zamietnutie prihlášky, nasleduje zverejnenie prihlášky na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR. Úrad zverejní informáciu, že bola podaná prihláška na registráciu ochrannej známky a začína plynúť 3-mesačná lehota určená pre podávanie námietok. Toto je časť procesu, počas ktorého sa môžu ozývať iné spoločnosti a reagovať na podanie prihlášky – napadnúť podaný návrh. Námietky musia byť podložené dôkazmi. Ak sa počas tejto doby nevyskytnú žiadne námietky, úrad zapíše známku do registra – prihlasovateľ sa stáva majiteľom tejto ochrannej známky na dobu 10 rokov od podania prihlášky.

Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra

Majiteľovi ochrannej známky doručí Úrad priemyselného vlastníctva SR osvedčenie o zápise známky do registra. Majiteľ známky má právo na jej používanie len v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré podal prihlášku a pri týchto tovaroch a službách môže tiež používať značku ®.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.