Špekulatívne zlúčenie spoločností s ručením obmedzeným už nie je možné. Toto sú podmienky, ktoré treba splniť

Nie každý podnikateľský zámer a biznis plán vyjde podľa predpokladov. Niektoré očakávania sa nenaplnia, firma sa dostane do problémov s platením svojich záväzkov a hľadá riešenie. Konkurzné konanie je zdĺhavé a pre majiteľa firmy prináša veľa nevýhod, vrátane právnych opletačiek. V minulosti sa preto ako „skratka z problémov“ využívalo zlúčenie firiem.

Zlúčenie firiem po starom

Pokiaľ sa podnikateľ ocitol v problémoch a chcel sa zbaviť zadlženej firmy rýchlo a bezbolestne, stačilo si nájsť niekoho, kto zlúčil svoju firmu a zadlženú firmu podnikateľa. Štandardne takéto služby poskytovali rozliční sprostredkovatelia cez inzeráty, či už na internete alebo v niektorých reklamných tlačených novinách.

Za niekoľko stoviek Eur bolo možné vyriešiť celý prevod a to vrátane prípravy všetkých zmlúv a potrebných dokumentov. Zmluva o zlúčení obchodných spoločností sa potom podpísala vo forme notárskej zápisnice, podnikateľ odovzdal nástupníckej firme celú administratívu a z právneho hľadiska prestal byť štatutárom aj konateľom.

Osud zlúčenej firmy potom bol v princípe vždy veľmi podobný. Novým konateľom sa stala neznáma osoba zo zahraničia, či už z balkánskych krajín alebo ideálne z krajín exotických, ktorá bola ťažko dohľadateľná. Veritelia, hlavne podnikateľské subjekty alebo štátne úrady, sa k prípadným pohľadávkam a záväzkom prakticky už nemali ako dostať.

Oznámenie správcovi dane aj nutnosť auditu

Novela Obchodného zákonníka si dala za cieľ takýmto nekalým fúziám zabrániť. Prvou prekážkou je povinnosť zanikajúcej spoločnosti oznámiť zlúčenie s inou firmou svojmu správcovi dane a to 60 dní vopred. Táto lehota sa vzťahuje na konanie valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu zmluvy u zlúčení.

Druhou dôležitou povinnosťou je nutnosť vyhotoviť správu audítora, ktorá osvedčí, že ku dňu účinnosti zlúčenia hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nepresahuje hodnotu jej majetku. Audítor bude musieť osvedčiť, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti. Správa sa bude posielať na Obchodný register.

Ďalšie povinnosti voči štátu aj Obchodnému registru

Novela zákona zavádza po novom aj inštitút faktického štatutárneho orgánu. Pôjde o osobu, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutára, aj keď nemusí byť do tejto funkcie priamo ustanovená. Toto ustanovenie bojuje proti tzv. bielym koňom. Rozširuje sa aj zodpovednosť konateľa, ktorý sa má zdržať zlúčenia, ktoré by bolo špekulatívne.

Štatutár bude mať zároveň povinnosť poskytnúť súčinnosť orgánom štátu aj po zániku funkcie štatutárneho orgánu. Novinkou je tiež lehota, dokedy je potrebné podať návrh na zápis zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra. Zákon po novom ustanovuje lehotu 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení, aj keď výslovne neuvádza žiadnu sankciu za jej nedodržanie.

Trestnoprávna koncovka? Možná, ale otázna

Súčasťou zmien týkajúcich sa špekulatívneho zlučovania je aj novela Trestného zákona. Do neho pribudla nová skutková podstata pomenovaná ako nekalá likvidácia. Tento trestný čin by sa mal týkať tak bielych koní, ako aj osôb, ktoré prevedú svoju majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, prípadne takúto službu sprostredkujú.

Tento trestný čin by mal postihovať zároveň všetky typy ukončenia podnikania, ktoré majú za cieľ zmariť štandardný spôsob zrušenia spoločnosti s likvidáciou. Malo by ísť teda aj o podozrivé prepisy firiem na podozrivé biele kone. Trestná sadzba bude 5 až 15 rokov. Otázkou už len zostáva, ako sa prejaví táto zmena pri trestnom stíhaní v praxi.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.