Základné imanie spoločnosti s.r.o. a všetko, čo o ňom potrebujete vedieť

základné imanie

Každá obchodná spoločnosť musí mať na začiatku svojej existencie počiatočný kapitál. Tu treba rozoznávať prostriedky, ktoré slúžia na samotné podnikanie, od prostriedkov, ktoré sú vkladom zakladateľa alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti. To druhé sa nazýva aj základné imanie a mali by ste o ňom vedieť čo najviac.

Čo je základné imanie

Obchodný zákonník, ktorý upravuje mnohé aspekty obchodných spoločností a ich podnikania, definuje základné imanie ako peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných aj nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov spoločnosti. Základné imanie je zároveň majetkom spoločnosti a hovorí sa mu aj základný kapitál.

Tento kapitál môže mať finančnú aj nefinančnú podobu. V tom druhom prípade sa môže jednať o nejakým spôsobom oceniteľné hodnoty vložené do spoločnosti, napríklad majetok, pohľadávka, nehnuteľnosť a podobne. Hodnotu takéhoto základného imania je potrebné finančne vyčísliť a to prostredníctvom znaleckého posudku.

Na Slovensku poznáme 4 druhy obchodných spoločností, konkrétne verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť. Zákon hovorí, že základné imanie musia mať iba posledné dva typy spoločností, prvé dva ho však môžu vytvoriť dobrovoľne.

Minimálne základné imanie

Zákon stanovuje pri štandardných obchodných spoločnostiach v súvislosti so základným imaním viacero aspektov. Tým najdôležitejším je minimálna hodnota základného imania, ktorá je v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, čiže s.r.o., 5.000 €, v prípade akciovej spoločnosti, čiže a.s., 25.000 €.

V prípade, ak má obchodná spoločnosť, ktorá je povinná zložiť pri svojom založení základné imanie, iba jedného zakladateľa, musí tento splatiť celú sumu základného imania. Ak je zakladateľov viac, hovorí sa im aj spoločníci, musia sa všetci podieľať na základom imaní, nemusí to však byť v pomernom alebo rovnomernom objeme.

Pokiaľ je spoločníkov viac, je výška ich vkladu do základného imania zároveň aj rozdeľovacím kľúčom vplyvu v danej obchodnej spoločnosti. Väčšinou totiž platí, že čím väčší podiel daný spoločník v spoločnosti má, tým má aj väčšiu váhu pri rozhodovaní. Štandardne sa potom rozhoduje nadpolovičnou väčšinou.

Nie je potrebné ho vložiť v hotovosti

V minulosti bola v súvislosti so základným imaním známa hlavne téma jeho splatenia v hotovosti. Zákon istú dobu totiž vyžadoval, aby bolo základné imanie vložené na bankový účet a až následne mohla byť spoločnosť založená v obchodnom registri. Od januára 2016 však bola takáto povinnosť zrušená.

Po novom síce môžete základné imanie vložiť na účet v banke, ale aj nemusíte a postačí len jeho jednoduché uloženie u správcu vkladu. Ten o tom potom vydá písomné vyhlásenie, ktoré hovorí, že základné imanie bolo formálne zložené a že je zakladateľ či spoločníci odovzdali svoje finančné či nefinančné vklady do spoločnosti.

V prípade, ak sa jedná o jednoosobovú spoločnosť, čiže je len jeden zakladateľ, ten je automaticky aj správcom vkladu. Ak je spoločníkov viac, správcom vkladu je len jeden z nich. Pozor si však treba dať, ak bude základné imanie vyššie, ako je stanovené minimum, nakoľko existujú určité obmedzenia platieb pri sume nad 5.000 €.

Praktický význam? Garancia aj znak serióznosti

Pokiaľ ide o praktickú funkciu základného imania, tu existujú dve roviny. Jedna je formálna a druhá neformálna. Pokiaľ ide o tú neformálnu, výška základného imania môže aspoň v určitej miere poukázať na serióznosť danej obchodnej spoločnosti. Čím vyššie toto imanie je, tým serióznejšie spoločnosť pôsobí.

Pochopiteľne, pri posudzovaní treba zohľadniť aj iné aspekty, napríklad dlhodobú históriu, aktuálne záväzky či dlhy na daniach alebo odvodoch. Väčšinou však existuje priama úmera súvisiaca s tým, že spoločnosti so základným imaním vyšším, ako je minimum, sú pre odberateľov stabilnejšie.

Formálna rovina je v oficiálnom význame základného imania. Spoločnosť totiž ručí za svoje záväzky do výšky svojho majetku a súčasťou tohto majetku je aj základné imanie. Ak by spoločnosť nemala žiaden iný majetok, minimálne do výšky základného imania budú pohľadávky veriteľov v rámci konkurzu či reštrukturalizácie pokryté.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.