Zmeny v živnosti od 1.8.2021: pozastavenie po novom aj menej byrokracie

SZČO

Živnostníkov čakajú už v najbližšej dobe novinky. Zmeny legislatívy týkajúce sa živnosti a SZČO majú za cieľ zjednodušiť túto formu podnikania, či už ide o založenie, prerušenie alebo prevádzkovanie živnosti. Podnikateľov poteší, že zmeny smerujú k zjednodušeniu a k zníženiu byrokracie. Tu je prehľad tých najdôležitejších.

Pozastavenie živnosti po novom

Pandémia ukázala za posledný rok potrebu zvýšenia flexibility v prípade, ak má živnostník krátkodobo nedostatok práce, no nechce so živnosťou skončiť úplne. Za týmto účelom existuje pozastavenie živnosti, kde prichádza k zásadnej zmene.

Kým doteraz bolo možné si pozastaviť živnosť v rozmedzí od 6 mesiacov do najviac 3 rokov, novela živnostenského zákona tieto limity úplne odstránila. Pôvodný zámer bolo znížiť dolnú hranicu na 1 mesiac, nakoniec bola legislatíva schválená tak, že akékoľvek ohraničenie bolo zrušené. Pozastaviť živnosť bude možné aj na pár dní.

Zmena legislatívy priniesla aj zmenu účinku pozastavenia živnosti. Po novom platí, že pozastavenie nastáva dňom nasledujúcom po dni doručenia oznámenia na živnostenský úrad, prípadne neskorším dňom, ktorý živnostník označí v oznámení.

Menej byrokracie na živnostenskom aj daňovom úrade

Dôležitým cieľom celej novelizácie živnostenskej legislatívy bolo zníženie byrokracie. To so sebou prináša niekoľko zásadných zmien, hlavne v prípade komunikácie s úradmi. Prvou citeľnou zmenou je zníženie predkladaných údajov živnostenskému úradu.

Novela zákona jasne hovorí, že tie údaje, ktoré si vie živnostenský úrad zabezpečiť sám z príslušných registrov, už nemáte povinnosť mu predkladať. Ide napríklad o miesto a okres narodenia alebo o meno a priezvisko otca či rodné priezvisko matky. Ak by si úrad nevedel tieto údaje zistiť, môže si ich od vás dodatočne vyžiadať.

Zásadným znížením byrokracie je tiež zníženie papierovej administratívy. Dochádza k zrušeniu klasických papierových kartičiek v lamináte, ktoré získate z daňového úradu. Na ten už nemusíte osobne ísť, zaregistruje vás naň živnostenský úrad.

Zmeny v remeselných a viazaných živnostiach

V dôsledku poklesu záujmu o vykonávanie niektorých remeselných živností dochádza k zmene a k ich preklasifikácii na voľné živnosti. Konkrétne ide o galvanizáciu kovov a smaltovanie, o ktoré je v posledných rokoch minimálny záujem.

Od 1. augusta 2021 tieto živnosti prechádzajú do kategórie voľných, čo znamená, že pri nich odpadá potreba deklarovania a dokladovania odbornej praxe. Pri niektorých viazaných živnostiach sa zas zmierňujú podmienky na ich vykonávanie, dochádza k zníženiu regulácie pri preukazovaní odbornej praxe, napríklad skrátením praxe.

Takáto zmena nastala pri viazanej živnosti uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel, kde sa prax skracuje z 3 na 2 roky. V prípade realitnej činnosti sa požiadavka na preukázanie praktickej činnosti v obore úplne zrušila.

Menej pokút a miernejšie pravidlá prevádzkarne

V súvislosti so zrušením registračnej kartičky z daňového úradu dochádza aj k zrušeniu obávanej sankcie za jej stratu. Kým doteraz bola pokuta za stratu registračnej kartičky 60 €, po novom už nebudete mať čo stratiť, takže pokuta zaniká.

Novelou legislatívy prišlo aj k zníženiu a zjednoteniu výšky pokút, ktoré súvisia s prevádzkárňou živnosti. Kým doteraz bolo možné uložiť SZČO za neohlásenie prevádzkarne pokutu až do výšky 1.659 €, po novom to bude môcť byť maximálne 663 €. Toľko isto bude hroziť živnostníkovi aj pri neohlásení jej zrušenia.

Zároveň dochádza k predĺženiu lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne a to na 15 dní od momentu jej zriadenia. Na základe živnostenského oprávnenia možno zároveň živnosť po novom prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarniach.

Skrátenie lehôt preukázania odbornej praxe

Ak by ste chceli podnikať v rámci remeselnej živnosti, musíte vedieť preukázať odbornú spôsobilosť. Na to slúži výučný list, odborná prax alebo oboje súčasne. Novela živnostenského zákona so sebou prináša uvoľnenie aj v tejto oblasti.

Od augusta postačuje na remeselnú živnosť výučný list, podobný doklad, vysvedčenie o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a k tomu doloženie určitého obdobia praxe.

Ak ide o odbor zhodný s predmetom remeselnej živnosti, stačí doloženie 6 mesačnej praxe v odbore. Alternatívou je doloženie 1 ročnej praxe v príbuznom odbore. Ak nemáte výučný list alebo podobný doklad, potrebujete doložiť najmenej 6 rokov praxe.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.