Aké odvody platí živnostník, ktoré sú povinné, aké sú minimálne a platia sa aj prvý rok?

Odvody SZČO

Byť živnostník, čiže SZČO, čo znamená samostatne zárobkovo činná osoba, nie je len o podnikaní a zarábaní, ale aj o povinnostiach voči štátu. Jednou z tých základných a najmä najdôležitejších je platenie odvodov do Sociálnej poisťovne a odvodov do zdravotnej poisťovne. Ktoré sú povinné a pre koho a v akej výške sa platia?

Zdravotné poistenie a zdravotné odvody živnostníka

Tak, ako zamestnanci, aj živnostníci musia platiť odvody na zdravotné poistenie. Ide o časť z príjmu, konkrétne vo výške 14 % z vymeriavacieho základu alebo vo výške 7 % z vymeriavacieho základu v prípade zdravotného postihnutia.

Povinnosť platiť odvody vám vzniká dňom, kedy ste sa stali samostatne zárobkovo činnou osobou, čiže ste začali podnikať ako živnostník. Od povinnosti sú oslobodené tie osoby, ktoré sú poistencami štátu, čiže poistenie za ne platí štát priamo zdravotnej poisťovni. Do tejto kategórie patria napríklad študenti, dôchodcovia či ženy na MD.

Od začiatku podnikania sa platí mesačný preddavok na odvody a to tej zdravotnej poisťovni, v ktorej ste kmeňovým poistencom. O preddavok ide preto, že po skončení zdaňovacieho obdobia sa odvody vypočítajú podľa všetkých príjmov v ňom.

Sociálne poistenie a sociálne odvody živnostníka

Pokiaľ ide o Sociálnu poisťovňu, tá je zodpovedná za riešenie sociálneho poistenia a to tak pre zamestnancov, ako aj pre živnostníkov. Preto platí aj tu, že platiť si sociálne odvody na sociálne poistenie je povinné, hoci až od istej hranici príjmu.

Ak ide o odvody ešte v roku 2023, táto hranica príjmu sa určuje za rok 2022 a je 7.266 €. Pre odvody v roku 2024, konkrétne od 1.7., sa už berie do úvahy príjem za rok 2023, kde je hranica 7.824 €. Ak ste ako SZČO mali celkový príjem za daný rok vyšší, platíte si mesačné odvody. Od ich výšky sa odvíja aj výška budúceho dôchodku.

V prípade sociálneho poistenia platíte povinné odvody vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu, dobrovoľné je poistenie v nezamestnanosti vo výške 2 %.

Platí živnostník odvody v prvom roku? Áno aj nie

Začínajúci živnostníci si pravidelne kladú otázku, či sú pre nich odvody povinné už od prvého roku podnikania. Veľmi častým mýtom v tomto ohľade je, že prvý rok podnikania začínajúci živnostník odvody nemusí platiť alebo je od nich oslobodený.

To však nie je pravda v prípade zdravotných odvodov. Tie musíte platiť už od prvého momentu podnikania, čiže ihneď, ako si otvoríte živnosť. Ich výška začína v tomto prípade na minimálnej hranici, no tak tomu bude iba do prvého daňového priznania. Potom sa výška zdravotných odvodov bude odvíjať od toho, koľko zarobíte.

V prípade sociálnych odvodov je situácia odlišná. Začínate ich platiť totiž až po podaní daňového priznania a po vypočítaní odvodov Sociálnou poisťovňou. To sa stane k 1.7. nasledujúceho kalendárneho roka po roku, kedy ste živnosť otvorili.

Ako je to s neplatením SZČO a zdravotnou starostlivosťou

Pokiaľ ide o odvody, v prípade SZČO platí, že riadne platenie zdravotných odvodov má priamy dopad na mieru poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ak by ste si riadne ako živnostník neplatili zdravotné odvody alebo nedoplatili rozdiel, ktorý vám zdravotná poisťovňa vypočítala v ročnom zúčtovaní, môžete sa veľmi ľahko stať neplatičom. V takom prípade máte nárok iba na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, napríklad pri akútnom zhoršení stavu či úraze.

Dobrou správou je, že pokiaľ sa so zdravotnou poisťovňou dohodnete na splátkovom kalendári a tento poisťovňa schváli, budete mať momentom právoplatného rozhodnutia nárok na plnú starostlivosť, vrátane napríklad hradenej kúpeľnej liečby.

Minimálne odvody SŽCO v roku 2023 a od 1.1.2024

Či už ste začínajúci živnostník alebo máte živnosť otvorenú dlhšie, len ste v nej nemali za posledné zdaňovacie obdobie vysoké príjmy, týkajú sa vás minimálne odvody do zdravotnej poisťovne. Ide o odvody z minimálneho vymeriavacieho základu.

Za rok 2023 je suma týchto odvodov mesačne vo výške 84,77 €, pričom sa platí vždy mesiac dozadu a to do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak ste podnikali už aj minulý rok a vaše príjmy boli v roku 2022 vyššie, ako suma 7.266 €, týkajú sa vás pre tento rok aj minimálne odvody do Sociálnej poisťovne a to v sume 200,72 €.

Pokiaľ ide o rok 2024, minimálne zdravotné odvody stúpnu od 1. januára na sumu 91,28 € mesačne. Ak dosiahnete za rok 2023 príjem vo výške nad 7.824 €, budú sa vás týkať aj nové minimálne odvody do Sociálnej poisťovni a to v sume 216,13 €.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.