Čo je daňová exekúcia, kedy sa vás týka, ako prebieha konanie a čo vám hrozí

daňová exekúcia

Podnikanie niekedy zo sebou prináša aj nepríjemné chvíle, najmä ak ide o peniaze. Môžu to byť problémy so zamestnancami, strata trhu či nepríjemná škodová udalosť vo firme. Medzi najzávažnejšie dôsledky patria dlhy na daniach a voči daňovému úradu. Zo strany štátu potom nasleduje daňová exekúcia, čiže proces vymáhania podlžnosti na daniach.

Daňová exekúcia, čo to je a koho sa môže týkať

Daňová exekúcia je úkon, ktorého cieľom je zabezpečiť finančné vyrovnanie dlhu, ktorý vznikol daňovníkovi, čiže daňovému dlžníkovi, voči orgánom štátnej správy. Konkrétne voči daňovému alebo voči colnému úradu. Inak povedané, daňovník má nezaplatené dane alebo iné poplatky a na ich vymoženie sa použije inštitút daňovej exekúcie.

Treba pripomenúť, že orgány štátnej správy sú povinné riešiť všetky daňové nedoplatky zo zákona. Tieto nedoplatky vznikajú nezaplatením nariadenej sumy a ako náhle orgány zistia takúto skutočnosť, musia začať konať a robiť k kroky k náprave stavu.

Daňové exekúcia sa môže dotýkať každého daňovníka, ktorý má finančnú pozdĺžnosť voči štátnym inštitúciám, ktoré ju následne v súlade so zákonom vymáhajú.

Samotná daňová exekúcia je vyvrcholením procesu, počas ktorého má daňovník niekoľko možností, ako jej predísť. Základom je komunikácia s úradom, voči ktorému dlh vznikol a „nezatváranie“ si očí pred skutočnosťou. Náš právny systém pozná niekoľko spôsobov, ako takúto situáciu riešiť, daňová exekúcia patrí preto až k tým najkrajnejším.

Daňový alebo colný úrad pri vymáhaní daňových nedoplatkov postupuje v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov. Nejde teda o postup podľa exekučného alebo správneho poriadku. Na druhú stranu, obce na to môžu využiť aj exekútora.

Spôsoby daňovej exekúcie a ako prebieha konanie

Výkon daňovej exekúcie podlieha presnému postupu a konanie sa musí držať zákonom stanovených pravidiel. Prvým predpokladom je reálna existencia daňového nedoplatku zistená z daňovej evidencie, ktorú vedie správca dane u konkrétneho daňového subjektu. Ako nedoplatok podliehajúci exekúcii je vedená dlžná suma po lehote splatnosti.

Po zistení tejto skutočnosti nastupuje inštitút daňového exekučného konania. Toto konanie je vedené výlučne správcom dane a jeho nutnou súčasťou je exekučný titul, čo môže byť buď výkaz daňových nedoplatkov alebo presne uložené peňažné plnenie.

Keď sú naplnené tieto podmienky, nasleduje doručenie exekučnej výzvy dlžníkovi. Tá obsahuje taxatívnu výšku daňových nedoplatkov a výzvu na ich zaplatenie aj s určením presného termínu. Ten nesmie byť kratší, ako 8 dní od doručenia výzvy. Súčasťou výzvy je aj oznámenie o tom, že ak nebude nedoplatok zaplatený, nasleduje exekúcia.

Daňovník sa má voči tejto výzve právo odvolať a to maximálne do 15 od jej doručenia. Alternatívou je úhrada celej sumy v termíne uvedenom vo výzve.

Pokiaľ daňovník dlžnú sumu nezaplatí v určenom termíne, nasleduje zaslanie daňového exekučného príkazu a následná daňová exekúcia. Tá sa vykonáva viacerými spôsobmi, od zrážok, cez zabavenie hotovosti na prevádzke až po predaj cenností.

Prevencia? Odklad platenia dane aj splátkový kalendár

Daňová exekúcia je veľmi nepríjemná záležitosť a je jasné, že každý by sa jej chce vyhnúť. To sa samozrejme dá, nakoľko ide až o posledné a krajné riešenie tejto situácie. Skôr, ako k nej príde, je preto dostatok času hľadať iné riešenia. Samotný daňový či colný úrad umožňuje v niektorých prípadoch svoje záväzky vyriešiť iným spôsobom.

Jedným z riešení pre podnikateľov je odklad platenia dane. Nezíska ho ale každý podnikateľ, zákon pomerne striktne určuje, komu sa to umožní. Nerátajte s ním, pokiaľ je vaša spoločnosť v dobrej finančnej kondícii alebo pre odklad dane nie je reálny dôvod.

Ďalším riešením finančných problémov môže byť splátkový kalendár na zaplatenie dane. Ani tu však nepočítajte s tým, že to bude automatické, okamžité a bez nákladov.

O splátkový kalendár môže požiadať každý, ale nie každému bude aj vyhovené. Štátne orgány si vyhradzujú právo rozhodnúť o povolení, no môžu žiadosť aj zamietnuť. Maximálna dĺžka splácania je 24 mesiacov, čo mimochodom platí aj pre odklad dane.

Ak vám úrad vyhovie, za dobu povolenia odkladu dane alebo splácania dlžoby formou splátkového kalendára, je nutné zaplatiť úrok. Jeho minimálna výška je stanovená na 3% z dlžnej sumy ročne, môže však byť aj vyššia, to záleží na výške dlžnej sumy. Úrok sa potom vypočíta za každý deň odkladu platenia dane alebo jej platby v splátkach.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.