Konečný užívateľ výhod a jeho povinný zápis do obchodného registra

Povinnosť zapísať do obchodného registra konečného užívateľa výhod majú všetky obchodné spoločnosti a družstvá, ktoré nie sú subjektom verejnej správy alebo emitentom CP, patri sem teda spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, spoločnosti v.o.s., k.s., nadácie, neinvestičné fondy. 

Konečný užívateľ výhod je osoba, ktorá má podiel na min. 25 percentách hlasovacích práv alebo na jej základnom imaní, má pravo vymenovať alebo odvolať štatutárny alebo riadiaci orgán, prípadne inak ovládať právnicku osobu alebo má právo na zisk najmenej 25 percent z podnikania právnickej osoby. Typicky je teda konečným užívateľom výhod spoločník, akcionár, tichí spoločníci.

Do registra konečných užívateľov výhod sa uvádza: Meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti.

Cieľom novely je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod vzniká od  1. 11. 2018, zápis je potrebné zabezpečiť najneskôr do 31. 12. 2019, inak Vám hrozí pokuta do výšky 3310 €. Za správnosť zápisu zodpovedá štatutár spoločnosti.

V prípade záujmu o zápis do Registra konečných uživateľov výhod Vám radi pomôžeme. Cena za zápis je 49 €

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.