Konsolidačný balíček 2024: daňové licencie, vyššie odvody aj vyššie poplatky

konsolidácia

Koncom minulého roka prijala nová vláda súbor opatrení s cieľom zlepšiť stav verejných a štátnych financií. Súčasťou týchto opatrení je aj konsolidačný balíček, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom roka 2024. Pozrite sa, čo všetko obsahuje.

Daňová licencia aj zmeny pre mikrodaňovníka

Po zrušení z minulosti sa pre právnické osoby, čiže pre spoločnosti s.r.o., a.s. a ostatné obchodné spoločnosti, zavádzajú opätovne daňové licencie.

Ide v podstate o zavedenie minimálnej dane pre firmy, čiže aj v prípade, ak bude vaša spoločnosť v strate alebo bude mať nulový daňový základ, bude musieť zaplatiť určitú sumu. Tá sa odvíja od zdaniteľných príjmov, čiže od výnosov firmy.

V prípade výnosov do sumy 50.000 € je výška minimálnej dane od 1.1.2024 v sume 340 €. Ak budete mať výnos od 50.001 € do 250.000 €, výška minimálnej dane je 960 €. Pri výnose od 250.001 € do 500.000 € je daňová licencia stanovená na sumu 1.920 €. Pokiaľ bude mať vaša firma vyšší výnos, bude minimálna daň vo výške 3.840 €.

Na druhú stranu, pozitívnou zmenou je zvýšenie hranice pre definíciu mikrodaňovníka, na ktorého sa vzťahuje daň z príjmu so sadzbou 15 %. Kým doteraz bola táto hranica totožná s hranicou 49.790 € pre platbu DPH, po novom bude 60.000 €.

Vyššia daň z dividend aj vyššie zdravotné odvody

K negatívnym zmenám v konsolidačnom balíčku, ktoré vstúpili do platnosti 1.1.2024, patrí zvýšenie dane z dividend. Ide o zrážkovú daň vyberanú pri výplate podielu na zisku obchodnej spoločnosti, čiže dividend. Uplatňuje sa aj pri vyplácaní podielov na likvidačnom zostatku a pri vyplácaní vyrovnávacích podielov fyzickým osobám.

Doteraz platná sadzba tejto zrážkovej dane bola vo výške 7 %, po novom bude vo výške 10 %. Uplatňovať sa však bude až na podiely zo zisku dosiahnutého v zdaňovacom období začínajúcom najskôr 1.1.2024, čiže nie na minulé podiely zo zisku.

Vláda v rámci konsolidačného balíčka pristúpila aj k zvýšeniu  sadzieb zdravotných odvodov. Toto zvýšenie je však platné iba od 1.1.2024 do 31.12.2027.

Sadzby zdravotných odvodov pre zamestnancov zostávajú nedotknuté, čiže vo výške 4 % a 2 % podľa toho, či má zamestnanec nejaké zdravotné postihnutie. O 1 % sa však zvyšujú pre zamestnávateľov, samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby, čiže živnostníkov. Ak ide o zdravotne postihnutú osobu, zvýšenie sadzby je o 0,5 %:

Vyššie súdne, správne a niektoré iné poplatky

V snahe získať viac finančných prostriedkov od podnikateľov, živnostníkov a firiem je súčasťou konsolidačného balíka aj zvýšenie niektorých poplatkov.

Celkovo sa zvyšuje 900 poplatkov od tých, ktoré sa týkajú vodičských preukazov až po súdne a správne poplatky. Ak by ste chceli napríklad výpis z obchodného registra, po novom zaplatíte už 10 €, za nahliadnutie do obchodného registra je to 5 €.

Zvyšujú sa aj poplatky za likvidáciu majetku spoločnosti, ktoré sú stanovené percentuálne na 6 %, kde sa zvyšuje minimálna hranica na 50 € a maximálna hranica na 25.000 €. Ak by ste chceli v obchodnom registri spraviť zmenu alebo doplniť do neho nové údaje, je poplatok 50 €. Zvýšil sa aj poplatok za zápis prvej a.s. spoločnosti na 500 €.

Zvýšili sa aj poplatky za návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, v prípade fyzickej osoby na sumu 25 €, v prípade právnickej osoby je zvýšenie vyššie a to na sumu 250 €.

Ďalšie zmeny pre podnikateľov, firmy aj SZČO

V rámci konsolidačného balíčka sa pristúpilo aj k ďalším zmenám, najmä v súvislosti so zvýšením rôznych daní alebo zavedením nových. Asi najznámejšou zmenou je dodatočné zdanenie bánk nad štandardnú úroveň sadzby dani z príjmov a zvýšenie sadzieb spotrebných daní z liehu, z tabaku, z cigariet ako aj z bezdymových výrobkov.

Zároveň s tým sa upustilo od daňového a odvodového zvýhodnenia v súvislosti s predajom virtuálnych zmien. Rovnako tak nevstúpilo do platnosti oslobodenie od dane z predaja obchodného podielu spoločnosti, ak ho predávala fyzická osoba.

Zásadnou zmenou, ktorá sa týka živnostníkov ako aj samoplatiteľov sociálnych odvodov, je zmena pomeru príspevku do II. piliera zo sociálnych odvodov.

Kým pôvodne mal byť príspevok na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri pre rok 2024 v sadzbe 5,5 % a postupne sa mal zvýšiť do roku 2027 až na 6 % z vymeriavacieho základu, v rámci konsolidačného balíčka prišlo k jeho zníženiu a to natrvalo. Po novom sa z vašich sociálnych odvodov bude na II. pilier odvádzať príspevok iba 4 %.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.