Zmeny v DPH od 1. januára 2025: nová hranica obratu, nové počítanie obdobia a iné

DPH zmena

Daň z pridanej hodnoty, čiže DPH, je jedna z najviac kontroverzných daní a to tak pre podnikateľov, ako aj pre spotrebiteľov. Dôležité nie sú len jej sadzby, ale aj podmienky či faktory, ktoré sa týkajú firiem a živnostníkov. Čo všetko sa zmení?

Čo je DPH a aké podmienky pre ňu platili doteraz

Daň z pridanej hodnoty, DPH, je typom nepriamej dane, čo znamená, že sa platí pri nákupe tovaru alebo služby a nie priamo na konci zdaňovacieho obdobia. Táto daň sa vzťahuje na pridanú hodnotu produktov alebo služieb a vyberá ju štát.

Ako hovorí názov, daň je založená na rozdieloch medzi hodnotou produktov alebo služieb v rôznych fázach ich výroby a distribúcie a jej princíp je zdanenie pridanej hodnoty. Tá sa vypočíta ako rozdiel medzi hodnotou výrobku alebo služby, ktorú výrobca či podnikateľ pridali počas vlastného procesu práce s daným výrobkom či službou.

Keď spotrebiteľ nakoniec kúpi výrobok alebo službu, DPH je zahrnutá v konečnej cene, ktorú zaplatí. Táto čiastka je teda konečným predajcom odovzdaná štátu.

Platiteľom DPH sa môžete ako podnikateľ stať dobrovoľne aj na základe povinnej registrácie. Do 1.1.2025 platí, že povinnosť vzniká prekročením obratu vo výške 49.790 Eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnym mesiacov.

Nová hranica? Áno, no pribudne ešte jedna hodnota

Počnúc 1. januárom 2025 príde k zásadnej úprave práve v oblasti počítania obratu pri povinnej registrácii za platcu DPH a to v troch podmienkach.

Po novom bude platiť, že zdaniteľnou osobou pre DPH sa stane osoba, ktorá buď má sídlo alebo miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, prípadne sa tu obvykle zdržiava a zároveň presiahla v kalendárnom roku obrat za dodané tovary alebo služby vo výške 50.000 Eur. Dochádza teda k zvýšeniu a zaokrúhleniu sumy obratu.

Okrem toho by ste si mali všimnúť aj podstatný rozdiel a to je zmena spôsobu výpočtu obratu. Kým dnes platí, že sa používa obdobie po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, po novom bude ako rozhodujúce obdobie celého kalendárneho roku.

Druhou zásadnou zmenou je vznik novej hodnoty, ktorá bude podmieňovať registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Ide o sumu 62.500 Eur, ktorá sa vzťahuje na dodanie služby či tovaru v prebiehajúcom kalendárnom roku. Ak teda niekomu dodáte tovar či službu jednorazovo vo vyššej sume, musíte sa zaregistrovať ako platca DPH.

Aké ďalšie zmeny sú a kto sa stáva platiteľom DPH

Okrem zmien v spôsobe počítania obratu a v jednotlivých limitoch nastanú od roku 2025 aj ďalšie dôležité zmeny. Pokiaľ patríte medzi podnikateľov z oblasti poskytovania finančných alebo poisťovacích služieb a dosahujete obrat výlučne z týchto činností, po novom sa ruší oslobodenie týchto príjmov spod sledovaného obdobia pre DPH.

Platiteľom dane z pridanej hodnoty sa stanete aj v prípade, ak budete právnym nástupcom pôvodného platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie. To isté platí aj v prípade, že nadobudnete podnik alebo jeho časť v prípade, ak pôvodný podnik bol platiteľ.

Zákon stanovuje ďalšie špecifické podmienky pre povinnosť registrácie sa na DPH, napríklad pri dodaní stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ak sa z dodania má presiahnuť obrat, okrem dodania stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane. Platí to aj vtedy, ak prijmete platbu vopred.

Do obratov sa nebude ale zahŕňať hodnota príležitostne dodaného hmotného či nehmotného majetku. Povinnosť registrovať sa je do 5 pracovných dní.

Zmeny v DPH sa budú týkať aj zahraničných osôb

Od 1. januára vstúpi do platnosti aj nové znenie časti zákona o DPH, ktorá sa týka registrácie sa na DPH pre zahraničné osoby. To sú tie, ktoré nemajú sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo obvyklé miesto zdržiavania sa v tuzemsku.

Tieto zahraničné osoby sa stávajú platiteľom DPH dodaním tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom dane, prijatím platby pred dodaním tovaru alebo služby či nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré je predmetom dane, ak nejde o malý podnik zahraničnej osoby, ktorý si uplatňuje oslobodenie od tejto dane.

Pre tieto osoby platí tiež povinnosť registrovať sa na DPH do 5 pracovných dní odo dňa vzniku povinnosti, registrátorom je Daňový úrad Bratislava.

Práve tu je aj jedna z dôležitých zmien v prospech podnikateľov. Kým do konca roka 2024 platí, že povinnosť registrovať sa bola ešte pred začatím vykonávania činnosti, od 1.1.2025 bude nutné sa registrovať až po splnení niektorej z podmienok.

Autor článku
Ján Pavlík

V prípade záujmu o naše služby budem prvá osoba, ktorá bude s Vami komunikovať a prevedie Vás procesom zriadením sídla u nás.